Bastuklumpen

Björkskog i sluttning
Reservatets terräng är blockrik och präglad av de två markerade bergen Bastuklumpen och Lögdåkullen på varsin sida om älven.
På älvens västra sida finns några mindre tjärnar samt ett våtmarksstråk som löper parallellt med älven. Reservatet berörs inte av någon väg, men eftersom Lögdeälven är ett populärt fiskevatten är området välbesökt med flera vältrampade stigar.  

Brandfält från 1970

Bastuklumpen utgörs till största delen av ett brandfält från 1970, endast de västra delarna undgick den senaste branden och där står nu ca. 150-200 år gammal hänglavsrik barrblandskog. Själva brandfältet har däremot fått utvecklas naturligt efter branden, utan större inblandning av människor, och idag står där en mycket lövrik skog.

Skydd

Bastuklumpen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Bastuklumpen är skyddat genom Natura 2000.


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta Bastuklumpen

Bildades: 2009
Storlek: 306 ha
Kommun: Åsele
Skyddsorm: Naturreservat, Natura 2000
Läge: ca 4 mil ONO från Åsele och utgör ett tvärsnitt av Lögdeälvens dalgång
Service: Skyltar kommer inom kort