Storavan

Storavan ingår i det nätverk av rastplatser för fåglar som finns i och runt Umeälvens delta. Från Andersberget i söder har man den bästa överblicken över våtmarken och därifrån kan man också beskåda fåglarnas rörelser mellan Storavan och andra fågelområden runt Stöcke, Degernäs och Umeälvens delta.

Restaurerad våtmark

Storavan var för 40 år sedan en värdefull våtmark för rastande och häckande våtmarksfåglar, innan den dikades ut och växte igen. Genom att pumpa vatten, röja sly och släppa kor på bete har man återskapat de värdefulla miljöerna för rastande och häckande fåglar. Nu är Storavan åter ett eldorado för svanar, änder, vadare och många andra fåglar.

Välkommen att besöka!

Vid reservatets huvudentré i väster finns en bilparkering för ca 10 bilar. Där finns också informationstavla, gångstig och skådarplattform där du har fin utsikt ut mot våtmarken. Under våren kan man även se rastande fåglar på åkrarna och fodersädsfältet från den planerade utkiksplatsen i norr.  

När du besöker området, kom ihåg att det är beträdnadsförbud mellan 1 april och 15 maj (utom på iordningställda stigar och besöksplatser) inom hela reservatet. I Storavans betesfålla är det beträdnadsförbud mellan 1 april - 15 augusti.

närbild kor

Skydd

Storavan har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Storavan är skyddat genom Natura 2000.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

OBS Var försiktig vid skoteråkning!

Observera att det sitter kreatursstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter. 

Läs mer om skotertrafik i naturen
här.

 Fakta om Storavan

Bildat: 2008, 2007
Storlek: 73 ha (NR)
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Kör E4:an söderut från Umeå.Sväng av mot Stöcksjö och kör mot Stöcke, väl där följ skyltning.
Service: Infomationsskylt, parkering och utsiktsplatser.