Södra Degernässlätten-Sundet

Området längs Degernäsbäcken har sedan lång tid dragit till sig rastande fåglar. Effektiva dikessystem och en allt tidigare snösmältning har dock gjort att vårens smältvattenpölar och översvämningar minskat. Här finns nu istället iordningställda svämsjöar och våtmarker som gör att platsen varje vår fortsätter vara ett paradis för flockar av svanar, gäss, änder och tranor.

Kortvariga flödvattenytor

Som kompensation för att Botniabanan byggdes genom ett skyddat område med rastande fåglar skapas svämsjöar på fält vid Degernäsbäcken. Under mars-april pumpas vatten från bäcken ut på åkrarna. Det ger fåglarna trygga viloplatser och vatten att dricka och tvätta sig i. Närheten till födorika stubbåkrar och fält med oskördat korn drar till sig stora flockar av sångsvanar, tranor, olika gäss och änder. Med lite tur kan man också få se pilgrimsfalk eller havsörn jaga bland fåglarna längs bäcken. När flyttfåglarna dragit vidare i slutet av april pumpas vattnet tillbaka till bäcken och fälten torkar upp för att sås med vall eller spannmål.

Våtmarker och betesmarker

Söder om åkrarna med svämsjöar har man anlagt grunda våtmarker vars stränder betas av kreatur. Vatten från Degernäsbäcken pumpas ut på våtmarkerna under snösmältningen vilket lockar många rastande fåglar. Framåt sommaren sjunker sedan vattnet gradvis undan på naturlig väg. Betesmarken runt våtmarkerna passar också många olika häckande fåglar som vadare och småfåglar.

Fågelskådande människor

Välkommen att besöka reservatet!

Du är mycket välkommen att besöka Degernässlättens naturreservat! Vid reservatets huvudentré i norr finns en nyanlagd bilparkering för bilar och bussar med en upphöjd skådarkulle där man får bra utsikt.  Förebygg olyckor - använd anvisad p-plats, parkera inte längs vägen!

Beträdnadsförbud från 1:a april

Tänk på att det är beträdnadsförbud för det rika fågellivets skull inom hela reservatet under tiden 1 april - 15 maj och inom betesfållorna perioden 1 april - 15 augusti. Under denna period hänvisar vi till anvisade och iordningställda stigar och besöksplatser. Visa fåglar, bönder och betesdjur hänsyn genom att hålla dig till anvisade vägar och besöksplatser, hålla hunden kopplad samt undvika att gå på växande gröda.

Skydd

Södra Degernässlätten-Sundet har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Södra Degernässlätten-Sundet är skyddat genom Natura 2000.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

OBS Var försiktig vid skoteråkning!

Observera att det sitter kreatursstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter. 

Läs mer om skotertrafik i naturen
här.

 Fakta om Södra Degernässlätten-Sundet

Bildat: 2008, 2007
Storlek: 169 ha (NR)
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Kör N Obbolavägen från Umeå, förbi flygplatsen och sväng av mot Degernäs. "Skådarlimpan" ligger längs med vägen.
Service: Informationsskylt, fikabord och plattform för fågeskådning.