Terrängkörning med snöskoter

Körning med skoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark, om det inte finns risk för skador på mark och vegetation. Skotertrafik är förbjuden i stora delar av fjällen, i länets nationalpark samt i många av naturreservaten. Skoterkörning ska alltid ske med stor hänsyn till djur, natur och friluftsliv.

Var får du inte köra snöskoter? 

 1. På skogsmark med plant- och ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på 2 m över snötäcket för att det ska vara tillåtet att köra där.
 2. På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske i utan risk för skada på marken.
 3. Inom särskilda förbuds- och regleringsområden (se nedan).
 4. På barmark.

Enligt rennäringslagen får du inte störa eller skrämma renar där de uppehåller sig för att beta eller kalva. Håll dig till skoterlederna. Då vet samebyn var åkningen sker och kan undvika dessa sträckningar. 

Skoterwebben visar statliga skoterleder, förbudsområden och aktuella avstängningar

Förbuds- och regleringsområden för snöskotertrafik

I vissa områden och under vissa perioder är skotertrafiken reglerad eller förbjuden:

 • I fjällen finns regleringsområden enligt terrängkörningslagen där man bara får köra på skoterleder. I Västerbotten är stora delar av fjällen sådana områden.
 • I Björnlandets nationalpark och i många naturreservat är det förbjudet att köra.
 • Kommunen kan förbjuda skotertrafik inom vissa områden och under vissa perioder. Det sker med stöd av terrängkörningslagen och lokala trafikföreskrifter. För mer information, kontakta kommunen.
 • Majförbudet innebär att området väster om odlingsgränsen stängs för skotertrafik på statens mark. Majförbudet inträder varje år den 5 maj.
 • Tillfälliga skoterförbud inom samebyarnas kalvningsområde kan införas redan innan majförbudet inträder. Dessa beslut kungörs i lokaltidningarna och på Länsstyrelsens webbplats (se sidan skoteravstängningar).

Skoterleder

I länet finns ett stort nätverk av skoterleder. Som skoterförare är det på dessa som man främst ska hålla sig. Skoterlederna är även till för friluftslivet och det är skoterförarens ansvar att visa hänsyn. I de områden i fjällen där det är förbjudet att köra skotertrafik finns det skoterleder som en möjlighet att ändå röra sig i och genom dessa områden. Förbudsområdena i fjällen och skoterlederna finns utmärkta i kartbilagorna tillhörande det nya skoterledsbeslutet, se länk till höger.

Det finns allmänna skoterleder som Länsstyrelsen eller kommunen ansvarar för. Det finns även skoterleder som skoterklubbar eller andra ansvarar för. I fjällens regleringsområde finns skoterleder som enda tillåtna färdvägar för skoter. Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar. Skoteråkare får alltså inte avvika från leden. På fjället kan man få avvika från skoterleden om det behövs för att söka snö, eller om det annars är påkallat för att körningen ska vara säker. Om det är nödvändig får man alltså avvika max 50 meter åt varje håll om ledkrysset, som markerar ”mitten på leden”.

Observera att undantaget inte innebär att man var som helst får avvika från leden för att t ex ta en paus. Vill man stanna så får man göra det i direkt anslutning till leden. Skotern bör då parkeras så att den syns väl och enkelt kan passeras av andra skoterförare. Att ”köra åt sidan ett par meter” går alltså bra när hungern sätter in. Vill man fika i lite lugn och ro kan man sedan skotern har parkerats, ta sig (med eller utan snöskor eller skidor) valfritt antal meter bort från skoterleden.  

 

Anlägga skoterled

Innan en skoterled får anläggas ska en anmälan göras till Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Se mer i informationsbladet som du når via en länk till höger på denna sida.

Tänk även på att...

 • Skidåkare, hundspann och gående har alltid företräde i skoterspåret.
 • Högertrafik gäller.
 • Du måste ha fyllt 16 år för att få köra skoter.
 • För att få köra snöskoter krävs förarbevis om du har ett körkort som är taget efter år 2000. För mer information om förarbevis, se Körkortsportalen.
 • En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng(50 km/tim inom tätbebyggt område).
 • Stopplikt råder alltid innan du korsar en väg.
 • Passagerare på skotern eller kälken måste gå över vägen.
 • Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig.
 • Vid körning på alla vägar, utom sådana enskilda vägar som trafikeras i mindre omfattning av allmänheten, gäller högsta hastighet 20 km/tim och att du bara får köra utan passagerare.
 • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, trots att vägen är oplogad.
 • Spårning av vilt med skoter är förbjudet.
 • Visa hänsyn genom att inte köra på andras tomter eller nattetid i tätbebyggt område.

Majförbudet

Majförbudet I Västerbottens län infaller skoterförbud på all statlig mark väster om odlingsgränsen i maj månad. Datumet då förbudet träder i kraft är reglerat till den 5 maj.

 

 Beslut Översyn av skoteråkning

Från 1 januari 2015 gäller ett nytt beslut om skoterkörning inom förbudsområden i Västerbottensfjällen.

Läs beslutet i sin helhet (pdf)

Kartbilagor till beslutet
(pdf, obs stor fil!)

Justeringar i kartorna kan komma att ske framöver.

Obs! Led E8 i beslutet gäller inte

 OBS Var försiktig vid skoterkörning!

Observera att det sitter kreatursstängsel året om i reservaten Brånsjön, Umeälvens delta, Storavan och Södra Degernässlätten-Sundet. Var försiktig om du kör skoter!