Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Viltförvaltningsdelegationen ersätter viltvårdsnämnden och den regionala rovdjursgruppen. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper kommer viltförvaltningsdelegationen inte enbart vara rådgivande, utan beslutande. Tanken är att beslut ska fattas närmare de människor som är berörda och skapa en lokal förankring och acceptans.

Uppgifter

En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer för:

- viltförvaltningen i länet
- skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
- licensjakt och skyddsjakt inom länet
- bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724)

Delegationens uppgift när det rör förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

- Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och lo i länet
- inriktning för förekomsten av varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och det södra
- den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen ska upprätta.

Sammansättning

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474). Ordförande i Viltförvaltningsdelegationen är Landshövdingen.

Följande personer utsågs den 7/4 2015 att sitta som ordinarie ledamöter i delegationen fram tom. 31 december 2018.

Förtroendevalda Isak From (S) Åsa Holmgren (S) Lennart Gustavsson (V)* Åke Sandström (C) Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M)   * efter samråd med Sametinget

Kunskap i frågor om trafiksäkerhet & jakt Tommy Nilsson - Polisen

Jakt- och viltvårdsintresset K-G Abrahamsson- Svenska Jägareförbundet

Naturvårdsintresset Krister Persson - Svenska Rovdjursföreningen

Friluftslivsintresset Henrik Bjelkow - Friluftsfrämjandet

Ägare & brukare av jordbruksmark Jan Engström - Lantbrukarnas Riksförbund

Lokalt näringsliv & turism Caroline Löfström

Skogsnäringen Lars Johansson - Holmen Skog

Yrkesfisket Sture Tjernberg

Rennäringen Torkel Stinnerbom & Marita Stinnerbom  

En del information om viltförvaltningsdelegationen och dess arbete med rovdjursfrågor finns att läsa under fliken Rovdjur, regional förvaltning, länk finns till höger.