Småviltsjakt på statens mark

I Västerbottensfjällen erbjuds jakt på ca 1,1 miljoner hektar, dels i renodlad fjällmiljö med jakt på dalripa och fjällripa, dels i skogslandet med jakt på skogsfågel som tjäder och orre.

Upplåtelse sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen. Hänsyn till renskötseln är därför grunden för jakten. Hänsyn till miljön och andra intressen finns också med i regelverket som närmare beskrivs i villkor för jakten där du finner mer detaljer om fjälljakten.

På förekommen anledning upprepas att hundträning jämställs med jakt och följer samma regler som jakten och kan påbörjas tidigast 25 aug

 

Jakten 2017/2018

Nya regler för småviltsjakt på statlig mark

I vår träder den nya förordningen om förtur i småviltsjakt i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har enats om ett förslag på hur den nya lagen ska tillämpas.

Enligt ett regeringsbeslut ska rennäringsförordningen förändras så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark. Beslutet följer efter en lång debatt om utländska jägares rätt att jaga i svenska fjällen och förändringen träder i kraft 1 april 2017.

De tre länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län har i samråd med Jordbruksverket enats om inriktning. Den nya förordningen kommer tillämpas enligt följande under 2017/18:

 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen ska upplåtas till jakt för svenska medborgare och EU-medborgare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen får upplåtas till övriga efter den 15 september.

När det gäller de med närmare anknytning till Sverige, så kommer länsstyrelserna under början av 2017 att ta fram en rutin för hur dessa medborgare ska ansöka om tillstånd för att kunna köpa sina jaktkort.

Efter den 15 september innebär förslaget i princip samma regler för jakt som gäller idag.

Effekten av den tillämpning som länsstyrelserna kommer att arbeta efter innebär att jägare bosatta i Sverige och de med nära anknytning till Sverige ges förtur till jakt under de första ca 3 veckorna, det vill säga den period som idag har ett högt jakttryck.  

Tillämpningen innebär även att utländska jägare ges en möjlighet att jaga i de svenska fjällen senare under hösten. Detta kommer också att gynna besöksnäringen med en förlängd säsong med besökande jaktgäster.

– Vår tillämpning kommer att öka jaktmöjligheterna för svenska jägare under hösten och tar inte heller helt bort möjligheten till jakt för utländska jägare,  säger Björn Jonsson Naturvårdsdirektör på  Länsstyrelsen.

Jakten 2016/2017

Det kommer inte ske några förändringar i upplåtelsen av småviltsjakten 2016/2017.  Uppdelningen av jaktområden är samma som förra året. En begränsning av antalet jägare per dag i varje område kommer att ske även i år. Antalet jägare per dag är beroende av storlek på jaktområde (se text längre ner).

Länsstyrelserna anpassar det tillåtna totala jakttrycket till ripbeståndens storlek. I år kommer information om detta efter genomförda ripinventeringar i mitten av augusti.

Försäljning av jaktkort

Start för försäljning av jaktkort sker som alltid med början 20 augusti. Årskortsförsäljning med start någon dag tidigare (aktivering av årskort möjlig 20 augusti).

Köp och aktivera jaktkort på natureit.se

Du kan köpa jaktkort via  www.natureit.se där du även aktiverar jaktdagar och viltrapporterar. Försäljning av jaktdagar, aktivering av dagar kommer att starta 20 augusti kl 11.00 2016.

Ett par förändringar har skett vad gäller återförsäljare. Sorsele Camping säljer inte jaktkort längre. I Tärnaby/Hemavan så kommer inte Tärna sport att sälja jaktkort. Ny återförsäljare av småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen är Cykel och Fiske i Hemavan.

Här hittar du övriga försäljningsställen av jaktkort

Försäljning av jaktkort

Start för försäljning av jaktkort sker som alltid med början 20 augusti. Årskortsförsäljning med start någon dag tidigare (aktivering av årskort möjlig 20 augusti).

Köp och aktivera jaktkort på natureit.se

Du kan köpa jaktkort via  www.natureit.se där du även aktiverar jaktdagar och viltrapporterar. Försäljning av jaktdagar, aktivering av dagar kommer att starta 20 augusti.

Här hittar du övriga försäljningsställen av jaktkort

System

Systemet för småviltsjakt i Västerbottens län bygger på följande grundfundament:

 • Dalgångsorienterade försäljningsställen med hög servicenivå och hög informationsprofil
 • Samebyvis indelning i för närvarande 154 naturgivna områden
 • För Sorsele kommun gäller särskilda villkor 
 • Områden med stor renförekomst avstängs från jakt (information via Internet med 5 dagars  framförhållning)
 •  Jakttrycksbegränsning till visst antal jaktmandagar/km2 inom varje område
 • Dagkort 275kr
 • Årstillstånd 800kr, för fjällkommunbor 
 • Länskort för länsbor 1500 kr 
 • Årlig ripinventering med uppföljning inom tre representativa jaktområdenr 
 • Försäljning av jaktkort kan starta 20 augusti

Viltrapportering

Efter genomfört jakttillfälle ska viltrapportering ske innan ny jakt genomförs. Viltrapportering ska ske inom 14 dagar efter jakten. Viltrapportering sker via den länsstyrelsegemensamma hemsidan: www.natureit.se

Jaktcamper

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd. Jaktcamper anmäls till länsstyrelsen senast ett dygn i förväg. Blankett för anmälan jaktcamp finner du i högermarginalen.