Småviltsjakt på statens mark 

I Västerbottensfjällen erbjuds jakt på ca 1,1 miljoner hektar, dels i renodlad fjällmiljö med jakt på dalripa och fjällripa, dels i skogslandet med jakt på skogsfågel som tjäder och orre.

Två jägare och två hundar i fjällen.
Foto: Bernt Karlsson

Upplåtelse sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen. Hänsyn till renskötseln är därför grunden för jakten. Hänsyn till miljön och andra intressen finns också med i regelverket som närmare beskrivs i Villkor för jakten där du finner mer detaljer om fjälljakten. På förekommen anledning upprepas att hundträning jämställs med jakt och följer samma regler som jakten och kan påbörjas tidigast 25 aug. 

Jakten 2014/2015

Det kommer inte ske några större förändringar i upplåtelsen av småviltsjakten 2014/2015. 

Nyheter för året är en uppdelning av ett antal av de större jaktområdena i mindre områden. Detta gäller 10 av de största områdena. En begränsning av antalet jägare per dag i varje område kommer också att ske. Antalet jägare per dag är beroende av storlek på jaktområde(se text längre ner).

Länsstyrelserna anpassar det tillåtna jakttrycket till ripbeståndens storlek. I år kommer information om detta efter genomförda ripinventeringar i mitten av augusti (inventeringsresultat utlagt under fliken ripinventering 140814).

Start för försäljning av jaktkort sker som alltid med början 20 augusti. Årskortsförsäljning med start någon dag tidigare (aktivering av årskort möjlig 20 augusti).

I år är det en ny applikation för småviltsjakten. På www.natureit.se skall du aktivera jaktdagar och viltrapportera.

Uppdatering 141013

Vi har nu uppdaterat i systemet så att det är möjligt för enskilda småviltsjägare att köpa sitt jakttillstånd online på www.natureit.se

 

Uppdatering 140822

Justering antalet jaktkort per dag

Under årets jakt har vi inför en kvotering på antalet jägare per dag. Detta innebär att jaktkort kan köpas på ett jaktområde tills kvoten för dagen har nåtts.

En del i detta har varit att öppna online försäljning så att alla har samma möjlighet att köpa kort. Olyckligtvis kollapsade onlineförsäljningen vid test i Jämtland.

Vi ser att i vissa områden börjar det redan vara fullbokat den första veckan trots att tillresande jägare inte har anlänt ännu. Vi kommer därför att anpassa antalet kort per dag i vissa populära/lättillgängliga jaktområden

Uppdatering 140818, Småviltsjakten

Ny återförsäljare i Umeå

En ny återförsäljare startar jaktkortsförsäljning i veckan. Det är Vilta - en nystartad jaktbutik som ligger vid gamla E4:ans brofäste på Teg. Adressen är Riksvägen 2E.

Uppdatering 140814, Småviltsjakten

Årets ripinventering visar att en fortsatt ökning av har skett under 2014 ripbeståndet i inventeringsområdena både i södra och norra delen av länet. Årets tätheter på siffor med goda beståndstätheter inför årets jaktsäsong. Detta förklaras framförallt av en mycket bra föryngring med stora kullar av ungfågel. Få och stora kullar innebär vanligen att det är lättjagat (lätt att hitta stora kullar jämfört med ensamma fåglar eller mindre ansamlingar av fåglar). Årets beståndssiffror ger en god grund för ripbestånden de kommande åren men förutsätter ett jägarmässigt uppträdande. Ripjägarna uppmanas att visa en bra jaktetik och lämna delar av kullarna.

Uppdatering 140806, Småviltsjakten

Efter den systemkollaps som skedde när länsstyrelsen i Jämtland startade on-line försäljning av kvoterade områden har omfattande diskussioner skett mellan dataföretaget och länssyrelserna. Då dataföretaget inte kan garantera full driftfunktion om belastningen blir stor den 20 augusti har vi beslutat om följande:

All försäljning av jaktkort kommer att ske via återförsäljarna under den första delen av höstens småviltsjakt.

I Västerbotten räknar vi med att öppna för online köp av jaktkort kring den 1 september för test och utveckling av onlineförsäljning kommande säsonger. Aktivering av årskort och viltrapportering kommer att ske som tidigare år men via NatureIT som är det system som upphandlats.

De förändringar som sker denna jaktsäsong  är;

 • En kvotering av antalet jägare per jaktområde och dag (se nedan). 
 • En uppdelning av de 10 största områdena i lämpligt stora jaktområden. Nya kartor trycks under sommaren och kommer att finnas hos återförsäljarna den 19 augusti. 

För att undvika för många småviltsjägare inom enskilda jaktområden kommer vi under nästa jaktsäsong att införa en begränsning av antalet jaktkort per område och jaktdag. I samråd med såviltsjaktsintressenterna har vi kommit fram till att en jägare per 7-800 hektar jaktbar areal kan vara rimligt. Beroende på områdets storlek begränsas antalet jaktkort per dag i varje enskilt område. En uppdelning i mindre områden av de största jaktområdena kan också bli aktuell. Förändringarna planeras för att bidra till en trevligare jaktupplevelse samt att bidra till säkerheten i samband med jakten.

Jakten 2013/2014

Det kommer inte heller i år ske några större förändringar i upplåtelsen av småviltsjakten 2013/2014.  Länsstyrelsena anpassar det tillåtna jakttrycket till ripbeståndens storlek. I år kommer information om detta efter genomförda ripinventeringar i mitten av augusti.

Jägarnas återrapportering av jaktresultatet är viktig i vår förvaltning. Viltrapportering har därför sedan flera år varit obligatorisk. Som vi informerat under tidigare jaktsäsonger beslutade fjällänen att jägare som inte rapporterat alla jakttillfällen inte har möjlighet att köpa jaktkort kommande säsong. Försäljningssystemet är låst så återförsäljare kommer inte att kunna skriva ut kort till de som inte rapporterat. Länsstyrelsen kommer i Västerbotten att i mån av tid försöka hjälpa till med viltrapportering i efterhand. Under kommande höst kommer en fördröjning på något eller några dygn att ske innan systemet öppnar upp för dem som inte viltrapporterat i tid.

Ripsituationen 2013

Ripbestånden i länet inventeras under första hälften av augusti. Utfallet av dessa inventeringar ligger som vanligt som grund för de förvaltningsbeslut som tas för höstens jakt. Ripinventeringens resultat läggs in under fliken ripinventering under vecka 34.

Ripsituationen 2012

Inventeringarna visade på försvagade bestånd 2012. Framförallt har föryngringen varit mycket dålig, den sämsta sedan inventeringarna påblörjades på vissa håll. Ett förvaltningsbeslut om sänkt högsta jakttryck/km2 togs därför inför årets jaktsäsong.

Ripsituationen 2011

Inför jaktåret 2011/2012 genomfördes inventering i tre områden i början-mitten av augusti. Inventeringen från 2011 visar en fortsatt positiv utveckling på ripbeståndet i alla delar av länet. Föryngringen var god med i genomsnitt stora kullar.  Stora kullar men förhållandevis få vuxna ripor gör att riporna är klumpvis fördelade på fjället och det i delar av fjället finns få men stora kullar. Det är därför viktigt att ripjägarna visar jaktetik och försiktighet så att varje kull beskattas med sans. 

Ripsituationen 2010

Inför jaktåret 2010/2011 genomfördes inventeringar av ripbestånden under början-mitten av augusti. Inventeringen 2010 visar en positiv utveckling av ripbeståndet framförallt i södra och mellersta delen av länet. Föryngringen har varit god med i genomsnitt stora kullar. DOCK måste man vara medveten om att 2008 och 2009 varit verkliga lågår och att riptätheten fortfarande är låg. Situationen inför jaktsäsongen med få men stora ripkullar gör att det är viktigt att ripjägarna visar jaktetik och försiktighet så att varje kull beskattas försiktigt.

Villkor för jakten

Jakten 2013/2014 sker på i stort sett samma villkor som föregående år. Således inga särskiljande regler beroende på nationalitet. 

Områdesindelning är den samma som föregående år 
För innevarande jaktår gäller följande: 

Länk till interaktiv karta

Kartan är en översiktskarta. För att visa exakta gränser mot bl.a. privatmark måste man använda den ekonomiska kartan

System

Systemet för småviltsjakt i Västerbottens län bygger på följande grundfundament:

 • Dalgångsorienterade försäljningsställen med hög servicenivå och hög informationsprofil
 • Samebyvis indelning i för närvarande 154 naturgivna områden
 • För Sorsele kommun gäller särskilda villkor 
 • Områden med stor renförekomst avstängs från jakt (information via Internet med 5 dagars  framförhållning)
 •  Jakttrycksbegränsning till visst antal jaktmandagar/km2 inom varje område
 • Dagkort 275kr
 • Årstillstånd 800kr, för fjällkommunbor 
 • Länskort för länsbor 1500 kr 
 • Årlig ripinventering med uppföljning inom tre representativa jaktområdenr 
 • Försäljning av jaktkort kan starta 20 augusti

Viltrapportering

Efter genomfört jakttillfälle ska viltrapportering ske innan ny jakt genomförs. Viltrapportering ska ske inom 14 dagar efter jakten. Viltrapportering sker via den länsstyrelsegemensamma hemsidan: www.natureit.se

Jaktcamper

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd. Jaktcamper anmäls till länsstyrelsen senast ett dygn i förväg. Blankett för anmälan jaktcamp finner du i högermarginalen.

Kontakta oss

Torleif Eriksson
Naturvårdsenheten
Torleif punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torleif punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254425