Allemansrätten, frihet under ansvar

I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Inte bara inom begränsade områden - som i de flesta andra länder - utan så gott som överallt.
Vi kan åka båt på annans vatten, gå iland på stränderna, bada, övernatta i tält. På vissa vatten kan vi också fiska. Allt detta kallas allemansrätten. Med denna frihet följer också ett ansvar. Vi får inte skada natur eller odlingar, störa djurlivet eller inkräkta på tomtmark. Grundregeln för allemansrätten är: inte störa-inte förstöra. Särskilda regler kan gälla i skyddade områden, till exempel i vissa naturreservat.
Långnäset

Plocka blommor, bär och svamp

Vi får plocka de flesta arter av blommor, bär och svamp i naturen. Men vissa arter är fridlysta och får därför inte plockas. Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad. vi får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Vi får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det gäller även om djuret eller växten är på vår egen tomt. En markägare får inte hindra någon från att plocka bär och svamp på marker där allemansrätten gäller. Allemansrätten ger oss inte rätt att hugga ner eller skada träd och buskar eller plocka stora mängder mossor och lavar (exempelvis till försäljning).

Eldning

Om vi kan göra upp eld på ett säkert sätt får vi göra det. Platsen för lägerelden är viktig. Risken för att elden ska sprida sig eller skada mark och vegetation ska minimeras. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra, eftersom elden lätt kan sprida sig eller ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp. Elda aldrig direkt på eller alldeles intill berghällar! De spricker sönder av värmen och får fula sår som aldrig läker. Det är tillåtet att ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som bränsle till elden. Däremot får vi inte hugga ner träd eller buskar. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som bränsle, eller ta ris, grenar eller näver från levande träd. Vid torrt väder eller om det finns andra skäl för stor brandrisk kan eldningsförbud utfärdas. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder.

Tältning

Vi får tälta något enstaka dygn, om vi inte stör markägaren eller skadar naturen. Välj en tältplats med mark som inte är slitagekänslig. Ta med dig eventuella sopor hem! Eftersom risken för markskador och sanitära olägenheter är större när man tältar i stora grupper med många tält ska vi be markägaren om tillstånd vid sådana tillfällen.

Vandring, cykling, skidåkning och ridning

Allemansrätten innebär att vi får vandra, cykla, åka skidor och rida på annans mark. Däremot omfattar allemansrätten inte motordrivna fordon. En förutsättning för allemansrätten är att vi inte ställer till med någon skada. Det är till exempel förbjudet att beträda åkrar med växande gröda eller planteringar. Vi får heller inte störa de som bor nära naturen. Det är risken att störa som avgör hur nära vi kan passera ett hus. Det finns inga regler om minsta avstånd. Med tanke på risken för markskador är det viktigt att vi tänker till innan vi ger oss ut, framför allt med cykel eller till häst.

• undvik mjuka stigar och marker, särskilt på våren och hösten när det är blött i markerna

• undvik känsliga marktyper som lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker

• Tänk på att hästens hovar kan skada granarnas rötter. Då kan det bli rotröta i trädet, så att virket förstörs.

• Vid upprepad ridning på samma platser kan skaderisken vara så stor att du måste ha markägarens tillstånd att rida. Samma sak gäller vid ridning i större grupper i organiserade former.

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t ex till skydd för fågellivet eller för sälarna. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får endast förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta markägaren. Du får färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t ex fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får endast köras i vissa områden som länsstyrelsen har beslutat om. Länsstyrelsen kan ge närmare besked.  

Bjuröklubb

Allemansrätten i skyddade områden

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden kan det finnas föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive område. Därför kan de se olika ut från fall till fall. Det kan exempelvis vara förbjudet att elda, lägga till med båt, cykla, rida eller ha med sig hund i området. Inom fågelskyddsområden är det oftast inte tillåtet att vistas under vissa tider på året.

Organiserat friluftsliv, orientering mm

Äventyrsturism och annat organiserat friluftsliv, till exempel orientering, ridläger mm, är möjligt tack vare allemansrätten. Det är miljöbalken som reglerar kraven på den som använder naturen för organiserad verksamhet. Arrangören måste bland annat ha tillräcklig kunskap om allemansrättens och informera deltagarna om vad som gäller. I vissa fall krävs samråd med Länsstyrelsen.

 Mer om allemansrätten