Fredningsområde Bure älv

Kartbild över fredningsområdet för Bure älv.

Fredningsområdets gräns

Restriktionsgräns 2

En linje från Storgrundets sydspets till Landskärs nordvästra spets.

Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året.

Allt fiske är förbjudet med undantag av fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 meter och sådant fiske med handredskap där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.

Länsstyrelsen får, om så från fiskevårdssynpunkt kan tillåtas, efter ansökan medge den som bedriver yrkesmässigt fiske samt den som bedriver fiske med stöd av enskild fiskerätt, och för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse enligt de kriterier för bedömning som framgår av 2kap. 1§ Fiskeri-verkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område, tillstånd att utan hinder av förbudet fiska med två fasta redskap fr.o.m. den 12 juni och med flera fasta redskap fr.o.m. den 17 juni samt med nät med en maskstorlek om högst 120 mm. Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd.