Sällskapsdjur - tillstånd enligt 16§ DL

Här kan du söka tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen om du yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur för förvaring eller utfordring. Här får du information hur du gör för att ansöka om tillstånd för verksamhet med djur enligt 16 § djurskyddslagen.
För andra sällskapsdjur än hund och katt krävs tillstånd för:

-Yrkesmässig hållning/uppfödning/försäljning
-Upplåtande/förvaring eller utfodring av 6 eller fler kaniner eller illrar per år
-Upplåtande/förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år

Några definitioner:
Håller = har hand om egna eller andras djur
Förvarar och utfodrar = tar emot andras djur mot ersättning eller tar emot djur i syfte att förmedla dem t.ex. omplacering och inackordering
Upplåter djur = lånar ut djur mot ersättning
Sällskapsdjur = ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur, inklusive alla typer av hundar och katter.

Gå till ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten samt att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga ur djurskyddssynpunkt. Innan tillstånd beviljas ska verksamheten kontrolleras av Länsstyrelsen.  

Vem kan ansöka?

Ansökan kan göras av företag, privatpersoner och föreningar.  

Vad kostar det?

Prövningen av tillstånd är kostnadsfri. Vid eventuell uppföljande kontroll av verksamheten, innan beslut kan tas, kan det förekomma avgifter, baserade på samma taxa som den ordinarie djurskyddskontrollen.  

När hanteras ansökan?

Ansökan om tillstånd hanteras av Länsstyrelsen när nödvändiga bilagor kommit in, vilket innefattar skisser på lokalernas utformning och handlingar om sökandens lämplighet. Kontroll av verksamheten görs inom tre månader från att ansökan är komplett.

Dokument att ha till hands vid ansökan

För att underlätta när du fyller i anmälningsformuläret är följande bra att ha till hands;

  • Skiss över djurens förvaring och övriga utrymmen. Ange gärna förvaringsutrymmenas mått.
  • Handlingar som styrker sökandens lämplighet i form av intyg från utbildningar och erfarenhet.

Observera de obligatoriska utbildningskraven för att bedriva hunddagis, hundpensionat och zoobutiker samt kunskapskraven för kattdagis och kattpensionat.  

 

 Support för e-tjänsten

010-22 30 303

Öppettider:
Vardagar 8.00 - 16.00