Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Din sökning gav 330 träffar
 • Vindelfjällen kartfolder - engelska

  Fakta och information om Vindelfjällen på engelska med ny, uppdaterad karta.

  Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckta exemplar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur

  vindelfjallen_engelsk_0612_liten (2 MB)

 • Vindelfjällen kartfolder

  Fakta, information och ny, uppdaterad karta över Vindelfjällen.

  Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckta exemplar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur

  vindelfjallen_svensk_0612_liten (2 MB)

 • Ett jämställt Västerbotten

  En länsstrategi är ett sätt att samla de aktörer som
  finns i länet kring ett gemensamt arbete för jämställdhet
  och gemensamma mål samt peka ut vilka
  områden som behöver arbetas med. Länsstyrelsen
  Västerbotten har det regionala ansvaret att samordna
  och stötta detta arbete.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ett jämställt Västerbotten (2 MB)

 • Utflyktsguide från kust till fjäll i Västerbottens län - utökad upplaga

  En vägledning till 46 av Västerbottens naturreservat. Besöksinformation, kuriosa och kartor för varje naturreservat.

  Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckt exemplar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Utflyktsguide - från kust till fjäll i Västerbottens län utökad upplaga (5 MB)

 • Nytt i naturen nr 3 2014

  I Nytt i naturen samlas senaste nytt om allt från friluftsliv, skyddad natur, växter och djur till jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

 • Arkeologiskt handlingsprogram för Västerbottens län

  Uppdragsarkeologi omfattar arkeologiska undersökningar som genomförs inför Länsstyrelsens prövning och tillståndsgivning i enlighet med 2 kap 10-13 §§ Kulturmiljölagen (1988:950), KML, i samband med olika typer av exploateringar. I den första paragrafen i Riksantikvarieämbetets verkställighetsföreskrifter avseende uppdragsarkeologin anges att Länsstyrelsen vid tillämpningen av 2 kap. 10-13 §§ KML ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Arkeologiskt-handlingsprogram-for-vasterbottens-lan-webb (860 kB)

 • Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken

  En utvärdering av pågående miljöövervakning av akvatisk makrovegetation på grunda bottnar i fyra områden i Bottniska viken har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten i samverkan med länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg. Syftena har varit att beskriva de fyra ingående områdena med avseende på bl. a. vegetation, substrat, djup och vågexponering. Därefter har arbete ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Makrovegetation i Bottniska viken webb (2 MB)

 • Norrbruk nr 4 2014

  Nytt inom lantbruk och landsbygd i Västerbottens och Norrbottens län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk nr4 2014 (14 MB)

  Beställ publikation

 • Skogliga naturvärden i Björnlandets utvidgade nationalpark

  I denna rapport beskrivs de skogliga naturvärdena som ligger till grund för det utökade skyddet av Björnlandet. Rapporten är en sammanställning av en rad olika naturvärdesinventeringar som genomförts i området under åren 2001 till 2013.

  En utökning av Björnlandets nationalpark innebär att ytterligare stora områden med skyddsvärda skogar erhåller landets starkaste skyddsform samtidigt som nati ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Skogliga naturvärden i Björnlandets nationalpark webbversion (10 MB)

 • Utveckling av övervakning av vattendrag i skogslandskapet

  Övervakning av vatten ska kunna utgöra underlag för uppföljning av miljömål och miljökvalitetsnormer. Brist- och behovsanalyser på nationell och regional nivå visar att det finns ett stort behov av att utveckla övervakningen av våra vattenresurser och ett behov av att utreda hur en framtida övervakning av vattendrag i skogslandskapet ska se ut på nationell och regional nivå. Som underlag för ett ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Utveckling av övervakning av vattendrag i skogslandskapet WEBB (1 MB)

 • Nytt i naturen nr 2 2014

  I Nytt i naturen samlas senaste nytt om allt från friluftsliv, skyddad natur, växter och djur till jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

 • Krisledningsplan - Grundplan

  Länsstyrelsens ansvar för krisberedskap och räddningstjänst ställer krav på att myndigheten har en krisorganisation och planer för ledning och samordning vid kriser som drabbar länet.

  Denna Krisledningsplan beskriver Länsstyrelsens ansvar, ledningsprinciper, krisorganisationen och dess arbete i stort. Planen ska utgöra ett stöd för krisorganisationens arbete oavsett vilken händelse som inträff ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012 reviderad 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Krisledningsplan - Grundplan (1 MB)

 • Norrbruk 2014 nr 3

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Norrbruk nummer 3-2014 (1 MB)

 • Miljöhälsorapport Norr 2013 - Barns hälsa och miljö i Norrland

  Miljöhälsorapport Norr 2013 (MHRnorr) är resultatet av ett samarbete mellan Klinisk miljömedicin norr (KMN) vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Yrkes- och miljömedicin (YMM) vid Umeå
  universitet samt Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. MHRnorr har finansierats av de fyra norrlandstingen
  via Klinisk miljömedicin norr och länsstyrelserna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Hälsoskydd, Folkhälsa

  Barns hälsa och miljö i Norrland (3 MB)

 • Strategi för bevarande och restaurering av lövnaturvärden i skyddade områden, Västerbottens län

  Syftet med strategin är att ange riktlinjer för hur Länsstyrelsen ska prioritera och utföra skötsel och restaureringsåtgärder i värdefulla lövmiljöer i skyddade områden. Strategin ska utgöra ett komplement till strategin om skötsel av brandpräglad skog och strategin för hydrologisk restaurering. Strategin ska vara ett underlag för en prioritering av skötselåtgärder inom och mellan olika skogsnatu ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  lövnaturvärden lågupplöst (6 MB)

 • Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling

  Rapporten har tagits fram i samarbete med Esam AB, som inventerat den affärsdrivna miljöutvecklingen i Västerbottens län. Totalt lokaliserades 188 goda exempel. Utifrån uppfyllelse av klimat- och energi-strategins fem strategiska områden valdes 22 olika exempel ut, som alla på ett innovativt sätt bidrar till ett hållbart län. Gemensamt för de goda exemplen är verksamheten bedrivs med god miljökun ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Goda_exempelrapport_webbversion (5 MB)

 • Fjällfiskeguiden 2014

  Information och regler för fjällfiske i Västerbotten 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Fjallfiskeguiden 2014 webbversion (2 MB)

 • I Västerbottens natur 2013

  I årsberättelsen ”I Västerbottens natur 2013” sammanfattas naturvårdsenhetens arbete under 2013. Det handlar om allt från bildande av nya naturreservat till naturvårdsbränning och utbytta broar i fjällen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Smittskydd, Motortrafik i naturen

  I Västerbottens natur 2013 webb (4 MB)

 • Björnlandets nationalpark

  Björnlandets nationalpark ska under åren 2013-2015 utvidgas. I rapporten beskrivs arbetssättet för ett planerat genomförande av tillgänglighet och varumärke i Björnlandets nationalpark.

  Att bygga anläggningar som entréer och leder samt genomföra varumärket Sveriges nationalparker är en logistiskt krävande process. Rapportens syfte är att ge ökad förståelse för arbetets detaljer och fungera so ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Björnlandets nationalpark (11 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen Västerbottens årsredovisning 2013. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation, Vårt uppdrag

  ÅR 13 Lst Västerbottens Län (2 MB)