Eatnemegeehteme

Lïeneståvroe barka eatnemegeehteminie eatnemen vierhtieh gorredidh jïh vååjnesasse biejedh, jïh mijjieh aaj bïevnesh vedtebe dej vierhtie bïjre dovne guesside jïh årrojidie. 

Jis datne sïjhth vierhtegs kultuvreeatnemem geehtedh mij lïenen histovrijen bïjre soptsestidh dellie maahtah datne dåarjoem åadtjodh lïeneståvroste barkose. Dåarjoeh dehtie prosjektijstie stuvrieh mah mijjieh libie prioritereme, jïh barkoe maahta dovne kultuvre-laehpemh jïh sjædtoe- jïh juvrejielididie dæjpa. Vihkeles bielie barkoste lea faktam jïh jeatjah bïevnesh kultuvre-eatnemen bïjre gaavnedh. Mijjieh aaj dåarjoem vedtebe ovmessie EU-prosjektide mah kultuvreeatnemem dijpieh. 

Lïeneståvroe aaj dåarjoeh vadta siebride, sïelth jïh aktegs almetjidie mah sijhtieh voenges eatnemegeehtemeprosjektide (LONA) juhtedh. Jis datne sïjhth dåarjoem LONA-prosjektasse datne edtjh dam dov tjïeltese bïevnedh mij dan mænngan dov ohtsemem lïeneståvrose vedtedh. Dåarjoe lea bijjemes bieliem gaptjedh ellies åasah prosjekteste.