Lïeneståvre dah regijovnalen barkoeh iktede guhkiem jearsoes jïh nænnoes energijefasseldimmie. Lïenen aktöörigujmie mijjieh libie klimate- jïh energijestrategijem dorjeme mij vuesehte guktie mijjieh edtjebe barkedh gosse Sveerjen klimateulmieh jïh energijejeahtjadehtemem dåhkasjidh. 

Orrestimmie energijegaaltijh goh bïegkefaamoe, biejjie-energije jïh bioenergije lea vihkeles sïlle guhkiem nænnoes sïebredahkese. Mohte jis energijejeatjahdehtemem dåhkasjibie mijjieh aaj daarpesjibie energijem jienebe effektijveles nuhtjebe goh daenbiejjien, gaskem jeatjabem gosse  giesiehtimmide, biktemidie jïh jåaskomidie, tjoevkide jïh industrijeprosesside. Dïhte daarpesje dovne orre teknihke jïh jeatjahligke dåemiedidh. Lïeneståvroe ovemssie prosjekth jåhta nænnoes evtiedimmiem eevtjie jïh soejkesjimmievåaroemem dorje vuesiehtimmien gaavhtan tjïelti energijesoejkesjidie dåårje. 

Byjreseluhpie jïh vaaksjome

Lïeneståvroe byjresepryövemedelegasjovne sjæjsjale luhpien bïjre stoerre energijebigkemidie goh bïegkefaamoeparkh jïh maajhbiktemeverke. Delegasjovne aaj sjæjsjale dah darjomen tsiehkieh. Gosse galka faamoe- jïh gasegïrsh dellie mijjieh gyhtjelassh healsoe jïh vihtiesvoeten bïjre vaaksjobe jïh aaj guktie eah eatneme- jïh kultuvrevierhtieh leajmodh. Sæjhtoe jïh guktie maahta energijen spååredh lea vihkeles aspekth, dovne gosse mijjieh luhpiedibie ovmessie darjomidie jïh vuartasjibie byjreselaaken mietie gïetedieh. Tjïelh aaj vaaksjoeh. 

Energijedåarjoe

Dïhte ovmessie såarhth staaten dåarjoeh gååvnese energije-effektijveseremasse jïh orrestimmie energijese målsodh jïh lïeneståvroe dejtie sjæjsjele. Dåarjoe laantebårran jïh jeatjah giehteldimmide maahta gaskem jeatjabem dejtie dijpeh gieh sijhtieh energijesjædtoeh sjïdtedehtedh jallh naan energijerelatereme tseegkesovvemh darjodh.

Jieleme-evtiedimmie

Lïeneståvroe evtiedimmiem byjresegiemhpes jïh effektijveles teknihkem jieleme-jieledisnie dåårje, jïh mijjieh jienebe produksjovne orrestimmie energijem dåarjobe. Göökte haestemh leah sïelth skreejredh affæreevtiedimmiem byjresegyhtjelassijste jïh byjresekrööhkestimmieh nuhtjedh vuekine sov gaahtjemefaamoem nænnoestidh.

Sïebredahkesoejkesjimmie

Nænnoes sïebredahkesoejkesjimmie lea vihkeles guktie mijjieh guhkiem galkebe klimate- jïh energijeulmide jaksedh. Lïeneståvroe maahta vuesiehtidh guktie energije- jïh klimataspekth maehtieh vuesiehtimmien gaavhtan regionalen giesiehtimmiesoejkesjimmesne jïh tjïelti fysijhken soejkesjimmesne buektedh.