Sïebredahkesoejkesjimmie jïh kultuvrebyjrese 

Guvvie: Andreas Grahn
Guvvie: Andreas Grahn

Lïeneståvroen barkoe sïebredahkesoejkesjimmine galka evtiedidh hijven jïh jearsoes jielemetsiehkieh jïh guhkiem nænnoes jielemebyjresem lïenen otnegidie jïh guesside. Kultuvrebyjrese lea bielie sïebredahken histovrijistie, dïhte aarkebiejjien kontinuitetem vadta jïh almetji guarkoem dej veartenen bïjre jeanede.

 

Gaskesadth mijjem

Länsstyrelsen Västerbotten
vasterbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤vasterbotten snabela lansstyrelsen punkt se
010-225 40 00