Lïeneståvroen bïjre 

Magdalena Andersson

Lïeneståvroe lea staaten reereme mij lea almetji lïhke fïerhten lïenesne. Mijjieh libie vihkeles lïngke almetji jïh tjïelti akten sæjrosne jïh reerenasse, rïjhkebiejjie jïh jarnges reeremh mubpie sæjrosne. Landshövdingen lea lïeneståvroen åvtehke jïh dan barkoe lea evtiedimmiem dåeriedidh jïh reerenassese beavna lïenen daarpoej bïjre.

 

Gaskesadth mijjem

Länsstyrelsen Västerbotten
vasterbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤vasterbotten snabela lansstyrelsen punkt se
010-225 40 00