Nio länsegna familjegrupper av lo i Värmland

Inventeringsresultatet för lodjur från vinterns inventering är klar. I Värmlands län kunde sammanlagt nio länsegna familjegrupper dokumenteras. Länet berördes av elva familjegrupper, men fyra av dessa delades med andra län eller med Norge, vilket gör att de endast räknas till hälften till Värmland. Antalet registrerade familjegrupper i Sverige var 205,5, vilket var något lägre än under fjolårets inventering.

​Även i Värmland var resultatet något lägre, 9 länsegna mot 11 länsegna vintersäsongen 2015/16.

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om lostammens utveckling genom att jämföra inventeringsresultat från enskilda år, då det kan variera stort beroende på variationer i snötillgång, antal rapporter från allmänheten med mera. Lodjurshonor som får ungar varierar också mellan åren och påverkar resultatet. Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få ungar medan det under andra år är en mindre andel som lyckas.

Populationen kan även påverkas av andra faktorer, såsom födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt.

Under fjolårets inventering hittades 221,5 familjegrupper och i år 205,5. I Skandinavien beräknas populationen till cirka 1550 lodjur baserat på 261 familjegrupper.

Lodjur inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.

> Inventering av lodjur 2017 (rapport)

Inventering av lodjur med hjälp av viltkamera

En bra hjälp i de snöfattiga, södra delarna är Länsstyrelsens viltkameror och allmänhetens foto.

Länsstyrelsen har under de senaste åren arbetat med att utveckla metodiken för inventering av lodjur med hjälp av viltkameror. Detta är ett värdefullt komplement till spårning i de södra delarna av länet där snön sällan ligger länge nog för att kunna inventera effektivt.

Länsstyrelsen deltar i forskningsprojektet Scandcam och håller även utanför inventeringssäsongen på att hitta och utvärdera platser för kameraövervakning.

Vet du om en plats där lodjur ofta passerar, eller om du hittar ett nyslaget lodjur under tiden 1 oktober – 28 februari, så får du väldigt gärna kontakta oss, så kan vi se om det är möjligt att placera en kamera där.

Nedan två filmer tagna i Grums kommun nu i mars.  

Länsstyrelserna får fortsatt besluta om licensjakt på lodjur 

Samtliga länsstyrelser förutom Gotland får även fortsätta besluta om licensjakt på lodjur för kommande jaktsäsong. Det innebär att länsstyrelserna bedömer om och i vilken omfattning en licensjakt kan ske under nästa år.

I Värmland genomfördes licensjakt på två lodjur under mars 2017. Länsstyrelsen kommer att samverka med de andra sju länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet för att bedöma förutsättningarna för licensjakt 2018.

 

[Tillhör ämne Djur & Natur - Rovdjur - Lo]