Inventeringsresultat av vargstammen i länet

Naturvårdsverket presenterade i dag resultatet av 2016 års varginventering. De har även beslutat att överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, i vilket Värmlands län ingår.  

Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2016/17 visar att det fanns cirka 355 vargar i Sverige. Det är ungefär lika många som förra vintern då inventeringsresultatet visade cirka 340 vargar.

Under vintern 2016/17 fanns det 18,8 länsegna revir i Värmlands län. I 12,3 av dessa fanns det familjegrupper och i 6,5 revir fanns endast revirmarkerande par. Föryngring, det vill säga att valpar fötts våren 2016, kunde bekräftas i 12,5 revir, vilket är en föryngring över länets miniminivå. Sedan vintern 2014/15 har antalet länsegna föryngringar gått ned, vilket också har varit en målsättning med den licensjakt som har genomförts 2015 och 2017.

Det som främst påverkar dem som bor och verkar i Värmland är dock hur många revir det finns i länet, och framför allt var reviren finns. Detta har varit mycket stabilt de senaste tre åren, även om de revirmarkerande individerna har bytts ut i många revir.

Revirkartan ser alltså ungefär ut som den har gjort de senaste tre vintrarna. Sex nya revirmarkerande par har hittats, ofta i områden där ett tidigare par har hävdat revir. Sju revir har inte återfunnits sedan föregående vinter eller försvunnit under vinterns gång, varav tre - Brattfors 2, Nordmark och Loka - till följd av licensjakt och ett - Olsäter - till följd av skyddsjakt.

> Faktabladet om inventeringskriterier

2014/152015/162016/17
Länsegna föryngringar17,89,812,5
Länsegna familjegrupper17,810,812,3
Länsegna revir (familjegrupper+par)19,820,318,8

 

> Inventering av varg vintern 2016-2017 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU) (PDF)
Inventeringsrapporten i sin helhet.

> Små förändringar i vargstammen (Naturvardsverket.se)

Delegeringsbeslut

Naturvårdsverket har beslutat att överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, i vilket Värmlands län ingår. Anledningen till detta är att miniminivån av varg i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet är, enligt det fastställda inventeringsresultatet, uppfyllt.

Naturvårdsverket beslutar om överlåtande av beslutsrätten för licensjakt ett år åt gången. Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet kommer att samråda om möjligheterna till licensjakt på varg, samt invänta underlag i form av en beskattningsmodellering innan beslut om licensjakt fattas i höst.

> Beslutet i sin helhet (PDF)