Kummelön

Området är idag ett populärt utflyktsmål för alla, från dagis- och skolbarn till avancerade fågelskådare.
Höstfärger i hagen. Foto: Mikael Solebris.

I sydvästra delen av Ölmeviken ligger Kummelön med sina vackra strövvänliga ekhagar. För drygt 150 år sedan var det mest ekskog i området men genom senare tids röjningsarbeten och bete är det idag hagmark med ett glest trädbestånd av äldre och yngre ekar och lindar samt några täta lövdungar. Naturreservatet sköts genom årligt bete med får eller nötboskap.

Naturreservatet Kummelön bildades 1970 på grund av områdets märkliga karaktär och betydelse för allmänhetens friluftsliv. Orsaken var främst att hindra avverkning av de mäktiga ekarna och fritidshusbebyggelse.

Djur och växter

Floran är rik och varierad med arter som blodnäva, nässel­snärja, nattviol och slån. Framförallt på våren är floran iögonenfallande med mängder av vitsippor och blåsippor. På de gamla lövträden finns en rad ovanliga och hotade arter av lavar och insekter.

Lövträden bidrar även till en rik fågelfauna och vid reservatets nordspets har man utsikt över Ölmevikens fina fågellokal. Både Kummelön och Ölmeviken ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Torra ekar

Vägbeskrivning

Läge: Värmlands län, 10 km väster om Kristinehamn, ca 4 km söder om Ölme kyrka.

Längs E18 mellan Kristinehamn och Karlstad vid Ölme kyrka tar man av söder ut och kör förbi kyrkan. Följ skyltning till reservatet.

Anordningar

I Kummelöns naturreservat kan du rasta i en stuga med möjlighet att elda. Här finns också torrtoalett, flytbrygga och rastplatser med stockbord på flera ställen. Det finns kortare markerade stigar på båda sidor om parkeringen som är ca 500 m respektive 1 km.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t.ex. genom att elda eller slå ur flisor på hällar,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan därmed jämförlig anordning,
 • störa djurlivet exempelvis genom att på nära håll foto­grafera fågelbon, lya eller motsvarande och att samla insekter,
 • skada vegetationen, t.ex. genom att plocka blommor och gräva upp växter,
 • tälta,
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg,
 • parkera annat än på därför iordningställd plats,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld,
 • utföra vetenskapliga undersökningar utan tillstånd av länsstyrelsen.

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: ca 30 hektar varav 16 hektar landyta

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland