Plan- och byggfrågor

Gamla stenbron, snötäckt älv, Karlstad. Foto: Stefan Demevall.

Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Råd om kommunal planering

Tillsammans med kommuner och andra statliga myndigheter arbetar vi med rådgivning och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet.

Underlagsmaterial för samhällsplanering

Vi tar fram, sammanställer och tillhandahåller underlagsmaterial om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid samhällsplaneringen. Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter i all fysisk samhällsplanering.

> Planeringsunderlag

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov eller en detaljplan kan du överklaga det till Mark- och miljödomstolen.

 Statistik lovärenden, överklagade beslut med mera

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal ärenden i olika skeden av lov- och byggprocesserna. För att ge en samlad bild över hur plan- och bygglagens regler om lov och byggande tillämpas sammanställer Boverket varje år statistik om den utveckling som skett under det gångna året.

Se exempelvis länsstyrelsernas handläggningstider för överklagade lovärenden under perioden 2012-2014.

> Statistik lov & byggande (Boverket.se)

 Överklaga kommunalt beslut

Du som vill överklaga ett kommunalt beslut ska skicka ditt brev till den kommun som har fattat beslutet. Kommunen kontrollerar först att det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till Länsstyrelsen tillsammans med övriga handlingar.

 

GIS och kartor

Våra GIS- och karttjänster