Plan- och byggfrågor

Gamla stenbron, snötäckt älv, Karlstad. Foto: Stefan Demevall.

Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Råd om kommunal planering

Tillsammans med kommuner och andra statliga myndigheter arbetar vi med rådgivning och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet.

Underlagsmaterial för samhällsplanering

Vi tar fram, sammanställer och tillhandahåller underlagsmaterial om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid samhällsplaneringen. Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter i all fysisk samhällsplanering.

> Planeringsunderlag

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov eller en detaljplan kan du överklaga det till Mark- och miljödomstolen.

Kommunala tillsynsområden

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder och ger råd och stöd i nämndens tillsynsarbete. Här finns lagar som gäller för kommunens tillsyn samt direktiv, råd och kunskapsunderlag för kommunala byggnadsinspektören.

> Kommunala tillsynsområden

 Content Editor

​Redovisning av uppdrag 15 i regleringsbrev 2017 - Användandet av digital teknik inom plan- och byggärenden

 Statistik lovärenden, överklagade beslut med mera

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal ärenden i olika skeden av lov- och byggprocesserna. För att ge en samlad bild över hur plan- och bygglagens regler om lov och byggande tillämpas sammanställer Boverket varje år statistik om den utveckling som skett under det gångna året.

Se exempelvis länsstyrelsernas handläggningstider för överklagade lovärenden.

> Statistik lov & byggande (Boverket.se)

GIS och kartor

Våra GIS- och karttjänster