Bredband på landsbygden 

När du söker stöd för bredband söker du projektstöd. De villkor som gäller för projektstöd gäller också för bredband. Länsstyrelsen har möjlighet att vara med och finansiera upp till 50% av kostnaden för att anlägga kanalisation (gräva ner rör) till lokala fibernät.

Grävmärken i markenVad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd för att anlägga ny eller uppgradera en befintlig kanalisation på landsbygden. Stödbara kostnader är projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande kostnader. Kostnader för fiberblåsning är inte längre godkända stödbara kostnader.

Vem kan söka?

Stödet går att söka av organisationer, föreningar och byalag. Även företag kan söka stödet om det huvudsakliga resultatet kommer fler till nytta än det enskilda företaget.

När ska man söka stöd?

Stödet ska sökas innan man sätter igång med projektet. Det är endast kostnader som uppkommit efter att ansökan kommit in som får tas med.

Villkor för stödet

  • Stödet riktar sig till dem som vill anlägga kanalisation avsedd för bredband på landsbygden

  • Det ska finnas ett befintligt nät att ansluta till, en anslutningspunkt. Från stamnäten byggs lokala nät som kan finansieras med Landsbygdsprogrammet.

  • Det får inte finnas någon kommersiell aktör som planerar att bygga ut bredband i området de närmaste tre åren. En marknadsanalys ska göras för området.

  • Kanalisationen ska vara öppen, det vill säga flera operatörer ska ha möjlighet att använda den.

  • För att kunna få stöd måste ni ha någon annan offentlig aktör som är med och betalar en del av det offentliga stödet, vilket kallas medfinansiering. Se mer information om det under finansiering.

  • Privat och ideell insats krävs.
  • Om du beviljas offentligt stöd med över 200 000 euro ska du följa ett antal upphandlingsprinciper. Hjälp att följa principerna får du om du använder mallarna till höger i vit box.

Det är viktigt att ni läser igenom och följer alla villkoren för stödet, och att ni tar reda på vad som gäller för just ert projekt.

Länsstyrelsen har också som krav för stöd att alla i ett naturligt geografiskt område, t ex en församling, ska ha rätt till medlemskap i föreningen. Finns intresse för att anlägga kanalisation i mindre tätorter på landsbygden ska även fastigheter i direkt anslutning till tätorten erbjudas anslutning.

Kostnaderna ska vara solidariskt fördelade vilket innebär enhetlig anslutningsavgift oavsett var man bor. Likväl kommer avgiften att variera mellan olika föreningar beroende på terräng och avstånd mellan fastigheterna. Kanalisationen ska vara öppen för nya medlemmar även efter färdigställandet, med de får då bekosta anslutningen helt själva. 

Tänk på att det ofta behövs olika tillstånd, anmälningar och avtal innan ni börjar gräva.

> Viktigt att tänka på när ni söker stöd för bredband (PDF)

> Om samråd i fornlämningsområden

> Om samråd i naturområden

Finansiering

I Värmlands län kan man få bidrag med upp till 50% av stödberättigade kostnader - inklusive medfinansiering. Medfinansieringen ska vara minst 20% av stödsumman, vilket i det fallet motsvarar 10% av de totala godkända kostnaderna. Medfinansieringen får självklart gärna vara högre.

 

ex. Den totala kostnaden för att anlägga kanalisation är 2 000 000 kr (och vi förutsätter att dessa kostnader är godkända). Det totala bidraget som ni kan få för projektet är:

50%*2 000 000 = 1 000 000 kr

Av dessa 1 000 000 kr så måste medfinansieringen vara minst 200 000 kr.

Medfinansieringen ska betalas av offentliga medel, t ex kommunen eller Post- och telestyrelsen. Ifall medfinansieringen kommer från andra än Post- och telestyrelsen så ska den vara klar innan ni skickar in ansökan om projektstöd till oss. För medfinansiering från Post- och telestyrelsen, se nedan.

Utöver detta krävs både privat och ideell insats. En ideell insats kan exempelvis vara att röja där ledningen ska gå fram för att på så sätt sänka sin anslutningsavgift.

Medfinansiering från Post- och telestyrelsen

Ni kan söka medfinansiering från Post- och telestyrelsen, som har en begränsad pott för just detta. Medfinansieringen söks via Länsstyrelsen.

Ansökningsförfarandet om medfinansiering går till så att ni i blanketten ”PROJEKTSTÖD - marknadsanalys för stöd till bredband och samtycke till medfinansiering från PTS” (LSB12:10) (Jordbruksverket.se) kryssar i rutor i punkt E och F om ”samtycke till medfinansiering från PTS” och ”intyg om öppenhet och icke-diskriminering”. 

Den blanketten bifogar ni till ansökan om stöd för bredband som ni skickar till oss på Länsstyrelsen.

Ni behöver inte fylla i någon summa för medfinansieringen på ansökan om stöd, utan fyll i hela stödbeloppet ni söker i rutan för projektstöd.

Marknadsanalys

För att kunna göra bedömningen att det inte är någon kommersiell aktör som vill eller planerar att bygga ut bredband i området under de närmaste tre åren så ska ni bifoga en marknadsanalys för just ert område.


Leader Närheten och Leader Växtlust har gjort en marknadsanalys för deras respektive geografiska område. Hör av er till leaderkontoren om ni har några frågor angående den. Ingår ni inte i något av dessa två leaderområden så kan ni höra av er till er kommun.

Ni behöver fylla i blanketten ”PROJEKTSTÖD - marknadsanalys för stöd till bredband och samtycke till medfinansiering från PTS” (LSB12:10)” (Jordbruksverket.se) och bifoga ansökan. Marknadsanalysen kommer sedan att publiceras på Länsstyrelsens webb under en månad för att kommersiella aktörer ska kunna lämna eventuella synpunkter.

Kontakta oss

Gabriella Uhrdin
Regional utveckling
Gabriella punkt Uhrdin snabela lansstyrelsen punkt se¤Gabriella punkt Uhrdin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247341

Komma igång med en fiberförening?

Bredband på landsbygden, vägledning till byanät.

Inom Leader kan du söka projektstöd för att engagera din hembygd eller bilda en förening som vill genomföra projektet. Hos Leader Växtlust, Leader Dalsland-Årjäng och Leader Värmlands BergsLAG kan du söka projektstöd för detta. Leader Närheten har en särskild fibercheck du kan söka.