Bredband på landsbygden 

Pengar till projektstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden är slut och i avvaktan på att nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska komma igång så kan vi inte ta emot några ansökningar för tillfället.

Fortlöpande information om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 hittar ni på Jordbruksverkets hemsida.

Eftersom retroaktiva kostnader inte är stödberättigade, vänta med att få några kostnader för ert bredbandsprojekt förrän vi kan lämna besked om hur ansökan om stöd till bredband kommer att hanteras under nästa programperiod. Men, för att inte tappa fart i ert lokala bredbandsarbete så kan ni passa på att läsa följande sidor:

> Om bredbandsbyggnation på landsbygden (Bredbandsforum)

> Samråd vid kulturvärden

> Samråd vid naturvärden

> Handbok för fiberföreningar (Coompanion)

Kontakta Länsstyrelsen i god tid för att ansöka om samråd och anmäla om vattenverksamhet.

Andra vanliga tillstånd och avtal:

  • Om man vill gräva i, eller trycka ledningar genom vägar eller om ni vill gå över en bro med er ledning så ska ni ansöka om tillstånd för detta hos Trafikverket, om Trafikverket är ägare till vägen/bron.
  • För att kunna gräva på andras mark behöver ni ha markavtal med berörd markägare eller fastighet. Tänk på att det är bättre att avtalet följer en fastighet än en fastighetsägare för att inte drabbas av att en ägare ändrar sig eller en ev. ny ägare till en mark inte vill ha en ledning på marken. Lantmäteriet kan också ge stöd och råd till vad man som fiberförening behöver tänka på. Det kan gälla ledningsrätt och/eller bildandet av en gemensamhetsanläggning.
  • I vissa fall kan det krävas tillstånd från kommunen, exempelvis om ni ska gräva i ett planlagt område eller sätta upp en byggnad (bygglov). Ta därför alltid kontakt med kommunen innan ni börjar gräva.

Dessa som nämnts ovan är de vanligaste tillstånden och avtalen som krävs för att anlägga ledning i marken. Det kan i vissa fall också krävas andra tillstånd, avtal och anmälningar. Att allt har gått rätt till och att samtliga tillstånd, anmälningar, avtal och samråd som krävs finns för just ert projekt är väldigt viktigt och ansvaret för att ta reda på vad som gäller för just er projektering ligger hos er själva.

Nu finns WebbGIS på Länsstyrelsens webbplats. Det är ett lättillgängligt sätt att få mycket geografisk information kring bland annat natur- och kulturmiljön, riksintressen, skyddsobjekt och andra bestämmelser.

Grävmärken i marken