Borgviks bruk

Vid Borgvik, under 1800-talet ett av Värmlands mest betydande järnbruk, kan man än idag få en inblick i hur ett medelstort Värmländskt brukssamhälle kunde se ut i början av 1900-talet.
borgvik_liten.jpg

Borgvik ligger vid Borgviksälvens utlopp i Vänern. Från utloppet och några hundra meter norr ut bildar älven en fors som redan under senmedeltiden utnyttjades för att driva en såg och en kvarn. När staten under 1600-talet beslutade att Bergslagens skogar skulle reserveras för gruvornas och hyttornas behov fick bruken etablera sig utanför den egentliga Bergslagen. Borgviks läge med hamn vid Vänern och tillgång till stora skogar i norr gjorde det till en synnerligen lämplig plats för etablering av ett järnbruk.

Under 1800-talet var bruket ett av länets mest betydande med två hammare, tre sågar och sju kvarnar. 1845 uppfördes en manufaktursmedja samtidigt som stångjärnssmedjan byggdes om. Masugnen stod färdig 1865 och redan kort därefter ett bessemerverk som 1883 följdes av ett valsverk. 1895 ersattes de gamla vattendrivna sågarna av en ångsåg och 1902 anlades ett träsliperi. 1920 köptes Borgviks AB upp av Billeruds AB som var mer intresserade av företagets skogar och verksamheten vid Kyrkebyns sulfitfabrik än av verksamheterna i själva Borgvik. Detta ledde till att större delen av den industriella verksamheten vid Borgvik avvecklades under åren efter 1920.

Dagens bebyggelse i Borgvik präglas av den successiva utvecklingen från 1700-talet och framåt. Herrgården ligger centralt i samhället med utsikt över bruket och den övriga bebyggelsen. Kyrkan ligger strax söder om herrgården med utsikt över sjön. Både kyrkan och herrgården är byggda under 1700-talet då verksamheten vid Borgvik expanderade kraftigt. Herrgården är uppförd i så kallad Karolinsk stil, med faluröd panel och säteritak. Arbetarbebyggelsen består dels av små grupper arbetarkaserner från olika tidsåldrar och dels av enstaka arbetarbostäder och torp, främst väster om Borgviksälven.

Av industribebyggelsen finns det ett flertal byggnader bevarade. Förutom den imponerande hyttruinen finns det bland annat en kvarn (numera restaurang), klensmedja, järnvåg, handelsboden samt en mängd mindre bruksbyggnader kvar att titta på.

Tillsammans gör den stora mängden bevarade byggnader av olika kategorier att man som besökare får en god inblick både i hur ett brukssamhälle var organiserat och det kunde se ut i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet.

Vägbeskrivning

Borgvik ligger cirka 13 kilometer väster om Grums. Se kartan.