Arkeologi och fornlämningar

Hällristning

Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning men i vissa fall kan Länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över länets fornlämningar. Uppdraget består i att skydda, vårda, informera om och öka tillgängligheten till våra fornlämningsmiljöer, så att både dagens och morgondagens generationer kan förstå och uppleva det historiska kulturarvet. Vi prövar också ansökningar och ger tillstånd till förändringar i ett fornlämningsområde.

Vad är en fornlämning?

Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. Från och med den 1 januari 2014 gäller också att en lämning ska ha tillkommit före 1850 för att omfattas av fornlämningsskyddet. Ett skeppsvrak räknas som fornlämning om det förlist före 1850.

I och med den nya Kulturmiljölagen har Länsstyrelsen även möjlighet att fornlämningsförklara lämningar och skeppsvrak som har tillkommit 1850 eller senare. För att det ska vara möjligt krävs dock att lämningen har så höga kulturhistoriska värden att ett fornlämningssydd är särskilt motiverat.

Fornlämningarnas lagskydd

Fornlämningar har ett automatiskt skydd genom Kulturmiljölagen. Det innebär att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något myndighetsbeslut om det. Lagskyddet gäller även för markområdet runt lämningen, och områdets storlek beror på fornlämningens betydelse och karaktär. En boplats har till exempel ett större skyddsområde än en milsten vid vägkanten.

Arkeologiska undersökningar

Om du planerar ett arbete som kan störa eller förstöra en fornlämning, exempelvis genom nedgrävning av kabel eller nybyggnad av hus kan Länsstyrelsen begära att du som exploatör ska bekosta arkeologiska undersökningar. Undersökningsresultatet utgör underlag för Länsstyrelsens tillståndsbeslut och är en dokumentation av undersökningen och av fornlämningen med dess fynd. Inför mer omfattande arbeten, till exempel bygge av ny väg kan Länsstyrelsen kräva att exploatören bekostar en utredning för att se om några tidigare okända fornlämningar kan beröras.