Samhällsplanering och kulturmiljö

Närbild Sola i Karlstad, Stadshotellet i bakgrunden. Fota Mikael Hjerpe.

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Vår roll inom samhällsplaneringen och kulturmiljön

  • att samverka med kommuner och myndigheter genom rådgivning och genom att utarbeta regionalt planeringsunderlag för den kommunala planeringen, såvål översiktsplan, detaljplan som områdesbestämmelser
  • att företräda och samordna de statliga intressena i den kommunala planeringen
  • att ge råd om, granska och pröva den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer samt mellankommunala frågor
  • att bevara, skydda och vårda våra kulturmiljöer
  • att vara beslutande myndighet och ha tillsyn över kulturmiljövården i länet
  • att bedriva regionalt utvecklingsarbete och metodutvecklingsarbete inom sakområdet
  • att svara på frågor och ge råd om tillämpningen av plan-och bygglagen (PBL), Kulturmiljölagen samt Miljöbalken. Överklagande enligt PBL prövas normalt av Länsstyrelsen
  • att pröva frågor om strandskydd

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se 
010-224 7000  

> Kontakt och öppettider  

 Bostadsförsörjningen i Värmland

 Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark 

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljön

 GIS och karttjänster

Remisser och yttranden