Samhällsplanering och kulturmiljö 

Närbild Sola i Karlstad, Stadshotellet i bakgrunden. Fota Mikael Hjerpe.

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

När vägar, byggen och andra större anläggningsarbeten planeras i länet bevakar vi kulturmiljövårdens intressen och ser till att värdefulla miljöer skyddas.  

En stor del av kulturmiljöarbetet bedrivs av kommunerna som ett led i den kommunala planeringen, t.ex. genom skydd av byggnader och miljöer i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Aktuellt med tanke på allt regn och de skyfall som har lett till översvämningar och stor förödelse. Läs mer på Riksantikvariets webb.

Vår roll inom samhällsplaneringen och kulturmiljön

  • att samverka med kommuner och myndigheter genom rådgivning och genom att utarbeta regionalt planeringsunderlag för den kommunala planeringen, såvål översiktsplan, detaljplan som områdesbestämmelser
  • att företräda och samordna de statliga intressena i den kommunala planeringen
  • att ge råd om, granska och pröva den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer samt mellankommunala frågor
  • att bevara, skydda och vårda våra kulturmiljöer
  • att vara beslutande myndighet och ha tillsyn över kulturmiljövården i länet
  • att bedriva regionalt utvecklingsarbete och metodutvecklingsarbete inom sakområdet
  • att svara på frågor och ge råd om tillämpningen av plan-och bygglagen (PBL), Kulturmiljölagen samt Miljöbalken. Överklagande enligt PBL prövas normalt av Länsstyrelsen
  • att pröva frågor om strandskydd

Kontakta oss

Bengt Falemo
Enhetschef
Samhällsbyggnad
bengt punkt falemo snabela lansstyrelsen punkt se¤bengt punkt falemo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247218

Nya regler för fornlämningar och fornfynd

GIS och karttjänster