Samhällsplanering och kulturmiljö

Närbild Sola i Karlstad, Stadshotellet i bakgrunden. Fota Mikael Hjerpe.

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

I fokus

  
  
Description
  
  
  
  
Kommunala tillsynsområdenhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-kommunalatillsynsomraden.jpg
Lagar som gäller för kommunens tillsyn samt direktiv, råd och kunskapsunderlag för kommunala byggnadsinspektören.
Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder och ger råd och stöd i nämndens tillsynsarbeteIn page navigation
Stöd till solcellerhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-solceller.jpg
Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.
E-tjänst och information via EnergimyndighetenIn page navigation
Stöd till äldrebostäder, studenterhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-byggbostadaldre.jpg
Sök stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/blanketter/Pages/default.aspx?query=bostäderIn page navigation
Kulturmiljöer vid vattendragUnder sju år har elva län i södra Sverige inventerat och dokumenterat cirka 1 500 kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag.
Omkring 1000 forn- och kulturlämningar i Värmland har inventerats de senaste fem åren.
Under sju år har elva län i södra Sverige inventerat och dokumenterat cirka 1 500 kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag.In page navigation

​Vår roll inom samhällsplaneringen och kulturmiljön

  • att samverka med kommuner och myndigheter genom rådgivning och genom att utarbeta regionalt planeringsunderlag för den kommunala planeringen, såvål översiktsplan, detaljplan som områdesbestämmelser
  • att företräda och samordna de statliga intressena i den kommunala planeringen
  • att ge råd om, granska och pröva den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer samt mellankommunala frågor
  • att bevara, skydda och vårda våra kulturmiljöer
  • att vara beslutande myndighet och ha tillsyn över kulturmiljövården i länet
  • att bedriva regionalt utvecklingsarbete och metodutvecklingsarbete inom sakområdet
  • att svara på frågor och ge råd om tillämpningen av plan-och bygglagen (PBL), Kulturmiljölagen samt Miljöbalken. Överklagande enligt PBL prövas normalt av Länsstyrelsen
  • att pröva frågor om strandskydd

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se 
010-224 7000  

> Kontakt och öppettider  

 Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark 

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljön

 GIS och karttjänster

Remisser och yttranden