Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

To find publications in other languages, use the text field here and search by name.

Urval: Broschyrer/foldrarRensa urval
Din sökning gav 18 träffar
 • Residenset i Karlstad

  Residenset i Karlstad är en skrift som i text och bild beskriver husets historia, utformning, interiör och mycket av den konst som smyckar residenset.

  Skriften har tagits fram på uppdrag av landshöving Kenneth Johansson i samarbete med Barbro Järliden (text), Øyvind Lund (fotograf), Maria Karlberg Back (form) och medarbetare på Länsstyrelsen Värmland.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning

  Residenset i Karlstad (2014) (2 MB)

 • Ett jämställt Värmland - kortversion (2014-2016)

  Den här skriften presenterar en kortversion av jämställdhetsstrategin för Värmlands län: Ett jämställt Värmland -Strategi för jämställdhetsintegrering i Värmlands län 2014-2016.

  Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en jämställdhetsstrategi som ska gälla för Värmland under åren 2014-2016. Strategin beskriver övergripande Länsstyrelsens mål och vad vi ska göra för att nå målen. ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kortversion-2014 (3 MB)

 • Vårt värdefulla vatten

  Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Länsstyrelsen har ett brett ansvar och arbetar på många olika sätt för att skydda vattnet i länet. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens arbete i foldern Vårt värdefulla vatten- hållbarhet nu och för framtiden. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Vårt värdefulla vatten (2 MB)

 • Arbetsmarknadsutbildning med integrerad SFI

  Projektet Yrkesinriktad SFI är en arbetsmarknadsutbildning som kombinerar sfi-undervisning (svenska för invandrare) med yrkesutbildning. Projektet syftar till att få ut nyanlända i arbete och snabbare integreras i samhället. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Yrkes-sfi folder (428 kB)

 • Särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor 2013

  Värmlands Regionala Viltolycksråd utsåg 2011 fem vägsträckor i länet som enligt en analys från Viltolycksstatistik var särskilt drabbade av viltolyckor. Utifrån analysen vidtogs flera olika åtgärder för att minska olycksriskerna. Resultatet kan du läsa om i denna folder. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Broschyr viltolyckor 2013 (2 MB)

 • Regionalt bidrag till företagsutveckling

  Regionalt bidrag till företagsutveckling i Värmland. Syftet med stödet är att stimulera investeringar, för att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar tillväxt i regionen.
  Stödet kan ges till små och medelstora företag, enskilt eller i samverkan med varandra, inom de flesta branscher.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Foretagsstod_2013 (269 kB)

 • DANS- Good Practice Guide

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012, reviderad 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde EU och internationellt

  DANS - Good Practice Guide (2 MB)

 • Skydda barnen mot grooming

  Informationsblad med tips om var du hittar information för att förebygga så kallad grooming, förberedelse till sexbrott mot unga på nätet.

  Utgiven av länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Örebro län tillsammans med polismyndigheterna i Värmland, Dalarna och Örebro. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri februari 2013.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Skydda barnen mot grooming (769 kB)

 • Ensamkommande barn

  Informationsfoldrar som beskriver länsstyrelsernas arbete och uppdrag med ensamkommande barn. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  ensamkommande-barn-webb (214 kB)

 • Etablering av nyanlända

  Informationsfoldrar som beskriver länsstyrelsernas arbete och uppdrag med etablering av nyanlända.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  integrationsfolder-webb (212 kB)

 • Fiskevård i Vänern och dess tillflöden. Vad görs för fisken och fisket?

  Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län har ett gemensamt ansvar för fiskevården i och runt Vänern.
  Arbetet kan bestå av att inventera hotade arter och områden, restaurera flottningsrensade vattendrag, bygga fiskvägar förbi dammar och kraftverk eller att ta fram planer för olika arters bevarande och utveckling. De båda länsstyrelserna ansvarar också för den regionala förvaltningen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fiske 2012 04 (854 kB)

 • Klimatförändringar och kulturhistorisk bebyggelse

  Det byggda kulturarvet berättar om gångna tiders levnadssätt och är en betydelsefull del av det värmländska landskapet. Byggnaderna har överlevt skiftande väderförhållanden under lång tid, och har goda möjligheter att så fortsätta. innebär ökad nederbörd, högre temperatur och större risk för extrema väderhändelser. Ett våtare och varmare klimat gynnar svamp- och mögelangrepp, något som framför al ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  Klimatanpassning och kulturhistorisk bebyggelse (8 MB)

 • Miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaner - vägledning för kommunens handläggare

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaner (1 MB)

 • Rekrytera mera

  Låt er inspireras av denna skrift i er rekrytering! En ökad etnisk
  mångfald i företaget kan uppnås genom kompetensbaserad
  rekrytering. Vi erbjuder här några verktyg och argument för mer mångfald i de värmländska företagen.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Broschyr Rekrytera mera (196 kB)

 • En kort handbok om jämställdhetsintegrering

  I denna handbok presenteras handfasta råd om hur arbetet med jämställdhetintegrering kan gå till. Läsaren får även kunskap om hur svensk jämställdhetspolitik fungerar. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Jamstalldhetshafte09_Webb (4 MB)

 • Att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet

  Detta är ett vägledningsmaterial som har till syfte att underlätta ansökningprocessen att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Materialet beskriver tillståndsprocessen enligt 9 kapitlet i miljöbalken. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Tillstand_miljofarlig_verksamhet_20090819_webb (283 kB)

 • Regional överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare - RÖK - Kortversion

  Den regionala överenskommelsen om introduktionen för nyanlända invandrare har träffats mellan ett antal regionala aktörer i Värmlands län. Samverkan sker i syfte att ge stöd till lokala aktörer i deras arbete med tidiga introduktionsinsatser för nyanlända invandrare. Överenskommelsen bidrar också till ett ökat ansvar för introduktionen på regional nivå. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  reg_overenskommelse_kort (680 kB)

 • För dig som vill utveckla en affärs- eller projektidé

  Sverige har fått ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2007 – 2013. Landsbygdsprogrammet är till för alla som bor och verkar på landsbygden. Det gäller såväl de som har valt landsbygden för permanent- eller fritidsboende, de som äger och brukar mark och de som är företagare inom andra sektorer. Boende på landsbygden kan få ekonomisk hjälp för att utveckla en idé för att förbättra till exempel s ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Landsbygdsprogram_liten (1 MB)