Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

To find publications in other languages, use the text field here and search by name.

Urval: Djur & natur, Hotade växter och djurRensa urval
Din sökning gav 17 träffar
 • Sampelletering av spån och gräs från våtmarker

  Länsstyrelsen i Värmland och Karlstad Universitet driver ett samarbetsprojekt kring utveckling av förnybara energikällor. Projektet ska undersöka möjligheten att sampelletera gräs från våtmarker med spån och på så sätt kunna nyttja ytterligare ett förnyelsebart substrat för energiutvinning. Projektet delfinansieras av Paper Province och genomförs under 2016.

  I denna rapport presenteras vilka u ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Energi

  Rapport sampelletering gräs_spån (1 MB)

 • Biotopvårdsmanual för flodkräfta

  En vägledning till hur man på ett enkelt sätt skapar bra miljöer för ett fiskbart bestånd med flodkräftor.

  Länsstyrelsen har, tillsammans med Hushållningssällskapet i Värmland, tagit fram en manual för hur man som markägare, fiskerättsägare och fiskevårdsområdesförening kan sköta sitt vatten för att skapa bästa förutsättningar för att få fiskbara bestånd av flodkräftor.

  Med relativt enkla ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Biotopsvårdsmanual för flodkräfta (1 MB)

 • Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014

  Denna inventering av fjärilar på restaureringsmarker i naturreservaten Abborrtjärnsberg och Ritamäki i Torsby kommun utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland åren 2010, 2013 och 2014.

  Sammanlagt observerades 28 arter av fjärilar inom gruppen äkta dagfjärilar och bastardsvärmare. Inventeringen visar att antalet arter och individer av fjärilar på restaureringsmarkerna i de båda reservaten ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014 (3 MB)

 • Mossor och lavar i Värmland

  Inventering av hotade och skyddsvärda arter är en viktig del i Länsstyrelsens arbete. I den här rapporten kan du läsa resultatet från inventering av nio arter hotade och skyddsvärda mossor och lavar på ett urval lokaler i länet.

  I rapporten framgår huruvida arterna finns kvar på sina tidigare kända lokaler, om det finns något hot mot arterna och deras livsmiljö på lokalerna och om det krävs n ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Mossor och lavar i Värmland - inventering av ett urval mossor och lavar 2013-2014 (12 MB)

 • Häckande fåglar i Värmland

  2005 anslöt sig Länsstyrelsen Värmland till den nationella övervakningen av svenska häckfåglar. Därefter har årlig inventering av häckande fåglar ingått i Länsstyrelsens regionala miljöövervakning. Inventeringsmetoden som används är inventering av fasta standardrutter, vilken baserar sig på ett systematiskt utlägg av inventeringsrutter i hela landet. Själva inventeringsmetoden är en kombination a ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Häckande fåglar i Värmland (1 MB)

 • Uppföljning av hävdade gräsmarker i skyddade områden - Värmlands län 2012

  Rapporten presenterar en uppföljning av hävdade gräsmarker i skyddade områden. Inventeringen har utförts i 28 skyddade områden, främst naturreservat och Natura 2000-områden men även ett biotopskydd. Inventeringen omfattar totalt 55 uppföljningsenheter.

  Resultatet visar på en stor variation av förekomst och rikedom av arter liksom behovet av åtgärder för att förbättra hävdstatusen. Generellt s ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Uppföljning av hävdade gräsmarker i skyddade områden - Värmlands län 2012 (7 MB)

 • Utter i Värmland - 2002-2013

  Utterpopulationen minskade drastiskt i Sverige med början på 1950-talet. Orsaken anses till stor del vara miljögifter, främst PCB, men jakt, försurning av vattendrag och trafikolyckor är exempel på andra faktorer som bidragit till utterns tillbakagång. 1980 var uttern i stort sett borta från Värmland. I början av 2000-talet kom enstaka rapporter om utterobservationer i länet. Uttern hade då varit ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Utter i Värmland – resultat från inventering av utter (Lutra lutra) i (3 MB)

 • Rikkärr i Värmland

  Rikkärr är artrika myrar som ofta finns där det är kalk eller andra basiska mineraler i marken. I rikkärren finns en stor mångfald av arter framför allt kärlväxter, mossor och mollusker. Flera av rikkärrens arter är hotade och skyddsvärda och kräver ofta extra hänsyn och skötsel för att bevaras. Anledningen till att rikkärren och deras arter är skyddsvärda beror till stor del på att många av de u ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rikkärr i Värmland (4 MB)

 • Inventering av skapanior i fem vattendrag i Värmland 2010

  Hösten 2010 genomförde Henrik Weibull, Naturcentrum AB, på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland en inventering av skapanior på ved vid vatten vid utvalda sträckor vid fem vattendrag i länet. Arterna som var i fokus var timmerskapania
  Scapania apiculata, mikroskapania S. carinthiaca och svämskapania S.glaucocephala, arter som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. De utvalda ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Inventering av skapanior i fem vattendrag i Värmland 2010 (2 MB)

 • Inventering av hårklomossa i Värmlands län 2008 – 2009

  Hårklomossa (Dichelyma capillaceum) är en mossa i familjen bladmossor som arten lever i översvämningszonen intill sjöar och vattendrag. Undersökningar visar att arten har försvunnit från många tidigare fyndlokaler i landet. Förändringar i vattenståndsregim och vattenkvalitet samt skogsbruk anses utgöra hot mot arten.

  Idag är hårklomossan rödlistad i Sverige och ett nationellt åtgärdsprogram h ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av hårklomossa i Värmlands län 2008 – 2009 (3 MB)

 • Inventering av skapanior i tre vattendrag i Värmland 2012

  På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har Henrik Weibull, Naturcentrum AB, under oktober 2012 inventerat skapanior vid tre vattendrag i länet. Skapanior är små bladlevermossor som ofta växrer på död eller förmultnande ved i fuktiga miljöer. Flera skapanior är hotade, hit hör exempelvis timmerskapania Scapania apiculata, mikroskapania S. carinthiaca och svämskapania S. glaucocephala, vilka också fi ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av skapanior i tre vattendrag i Värmland 2012 (2 MB)

 • Resultat från inventering av flodpärlmussla i Värmlands län 2008-2011

  Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera, är en fridlyst och rödlistad art som är föremål för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram. För att kunna utföra relevanta skydds-, restaurerings och skötselåtgärder i Värmlands län, behövs bland annat ett förbättrat underlag om artens förekomst i länet. Genom Naturvårdsverkets anslag för arbete med åtgärdsprogram, miljöövervakning samt EU´s ramdirektiv för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Flodparlmussla_rap_2011 (545 kB)

 • Projektet skyddsvärda träd i Värmland - arbete och resultat 2005 - 2010

  Projekt Skyddsvärda träd i Värmland är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen Region Svea som inleddes 2005. Projektet ingår i genomförandet av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
  Bakgrunden till åtgärdsprogrammet är att gamla och grova träd med stora natur- och kulturhistoriska värden hotas.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Projekt Skyddsvärda träd i Värmland (6 MB)

 • Hotade arter i Värmland

  Arbetet med den här boken inleddes under Naturens År 2009 och fullföljdes under det Internationella Året för Biologisk Mångfald 2010.Till år 2010 har Sverige och många andra länder satt som mål att hejda förlusten av biologisk mångfald – ett mål som knappast kommer att nås i år, men som förhoppningsvis sätter frågan i fokus och leder till ökade insatser, både här hemma och i resten av världen, fö ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål

  bok_hotadearter_binder (16 MB)

 • Artkartering av fladdermöss i Värmlands län 2007-2008

  Inventering med ultraljudsdetoektor och nätfångst. Syftet med inventeringen var främst vilka arter som finns i Värmland samt finna bevis på att arterna uppträder i reproducerande populationer. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Fladdermuskartering_rapport (2 MB)

 • Lövträdsrika landskap kartdel CUWX

  LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP
  -en inledande analys av särskilt lövträdsrika områden i
  Värmlands, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas,
  Gävleborgs och Uppsala län samt fastlandsdelen av Kalmar län

  Kartdel: Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rapport_Lovtradsrika_landskap_Kartdel_CUWX_2008_9d (6 MB)

 • LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP Text- och tabelldel

  LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP

  -en inledande analys av särskilt lövträdsrika områden i Värmlands, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län samt fastlandsdelen av Kalmar län
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rapport_Lovtradsrika_landskap_Text_och_tabelldel_2 (745 kB)

Författningssamling

Länsstyrelsen ger ut författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Trafikverket har utfärdat.
Våra författningar >>