Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

Urval: Rapporter, 2006Rensa urval
Din sökning gav 15 träffar
 • Bottenfauna i Värmlands län 2005

  En undersökning av bottenfaunan i försurade och kalkade sjöar och vattendrag hösten 2005.

  I Värmlands län har det pågått kalkningsinsatser sedan slutet av 1970-talet i syfte att motverka effekter av försurning i sjöar och vattendrag. Denna rapport är ett led i effektuppföljningen av kalkningsverksamheten i länet. Bottenfaunaundersökningar har genomförts i de kalkade vattendragen sedan 1992. Fö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (10 MB)

 • Biologiskt avfall En undersökning av nuläget i Värmlands läns kommuner

  Länsstyrelsen vill genom undersökningen få en samlad bild av om Värmland 16 kommuner har börjat arbeta med att nå delmål 5 om avfall, som hör till miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Rapporten kommer att fungera som ett underlag i det vidare miljömålsarbetet med att nå delmålet om avfall. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (386 kB)

 • Lex Sarah 2005

  Lex Sarah infördes som ett led i regeringens nationella handlingsplan för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) mot bakgrund av de brister som tidigare uppdagats inom äld-reomsorgen.

  Lex Sarah hänger också samman med de tillägg som infördes i socialtjänstlagen året innan som tydliggör att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet och att erforderlig personal med lämplig utbildning och e ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (124 kB)

 • E-tjänster i Värmland - en strategistudie

  Projektet Baltic Rural Broadband syftar till att stödja bredbandsutvecklingen som ett instrument för regional utveckling. Projektet är indelat i fem delar (work packages):


  WP 1 Utveckling av strategi i regionen
  WP 2 Tekniska lösningar
  WP 3 Tjänster på nätet
  WP 4 Utveckling av e-samhälle
  WP 5 Spridning av resultat


  Som en första del i projektet (WP 1) ska en strategi utvecklas för var ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (1 MB)

 • Översvämmningsrisker i fysisk planering - rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse.

  I denna rapport rekommenderar länsstyrelserna i Mellansverige hur man vid fysisk samhällsplanering bör ta hänsyn till översvämningsrisker. De deltagande länsstyrelserna har samverkat för att utveckla en gemensam syn på frågeställningen. Målsättningen med rekommendationerna är att så långt som möjligt begränsa konsekvenserna av höga flöden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av bostäder för personer med funktionshinder i Värmlands län

  Länsstyrelsen vill genom kartläggningen få en samlad bild av antalet befintliga bostäder, beräknat behov och planerad byggnation i länets kommuner inom de närmaste två åren avseende bostad med särskild service enligt LSS enligt SoL.
  En jämförelse görs med uppgifter från kartläggningen 2003 för att se om någon förändring skett när det gäller antalet befintliga bostäder och kommunernas framtida p ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (95 kB)

 • Inventering av särskilda boenden i Värmland

  Länsstyrelsen vill genom kartläggningen få en samlad bild av antalet befintliga bostäder, beräknat behov och planerad byggnation i länets kommuner inom de närmaste två åren avseende särskilt boende inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen. En jämförelse kommer att göras med uppgifter från kartläggningen år 2003 för att se om någon förändring skett när det gäller antalet befintliga bostäder och ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (165 kB)

 • Skiffertaksprojektet i Glava 2006-2007

  Under 2005 och 2006 bedrev Länsstyrelsen i Värmland ett skiffertaksprojekt i Glava, Arvika kommun. Skiffertaksprojektet initierades för att förbättra förutsättningarna för skiffertakens bevarande på ekonomibyggnader så att fler av dessa byggnader förvaltas och nyttjas som en resurs i nutid och framtid. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (1 MB)

 • Avveckling särskilt boende i Värmland

  Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för socialtjänsten i länet. Länsstyrelsens tillsynsansvar beträffande socialtjänsten framgår av 13 kap 2 § socialtjänstlagen.

  Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen valt att kartlägga hur enskilda upplever sin situation och hemtjänstinsatser. Utifrån rättssäkerheten har avslagsbeslut på ansökan till särskilt boende granskats.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (124 kB)

 • Mer värld i Värmland

  Rapporten "Mer värld i Värmland – ett underlag för arbete med frågan om etnisk mångfald" har gjorts på önskemål av Partnerskap Värmland. Partnerskap Värmland utgörs av företrädare för statliga myndigheter, kommuner och landsting genom Region Värmland, näringslivs- och fackliga organisationer i länet - med landshövdingen som ordförande. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (503 kB)

 • Elfiskeundersökningar i försurade och kalkade vattendrag 2004-2005

  Länsstyrelsen i Värmland genomför elfisken i ett antal vattendrag i länet. Under 2004 och 2005 elfiskades 184 lokaler i 139 vattendrag. Rapporten består av resultat i protokollform, storleks- och åldersfördelning av fångad lax och öring, kartor och foton, samt kommentarer ordnade efter lokal Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (15 MB)

 • Vindkraftsanläggningar i Vänern

  Regeringen uppdrog i beslut den 17 juni 2004 att länsstyrelserna ska redovisa planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftanläggningar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (2 MB)

 • Vindkraftsanläggningar i Värmlands län

  Regeringen uppdrog i beslut den 17 juni 2004 att länsstyrelserna ska redovisa ett planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftanläggningar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (1 MB)

 •  Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL – uppföljning 2005

  Länsstyrelsen har i regleringsbrevet för 2006 i uppgift att samla in uppgifter från kommunerna om antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag, trots bedömt behov, för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 31 december 2005. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (136 kB)

 • Måltidssituationen vid särskilda boenden

  Länsstyrelsens sammanställning av den oanmälda tillsynen gällande måltidssituatioen vid särskilda boenden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Ladda hem (69 kB)

Träffar per publikationstyp

Författningssamling

Länsstyrelsen ger ut författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Trafikverket har utfärdat.
Våra författningar >>