Makrofyter i Värmlands län 2009 - 2011

Omslag rapport Makrofyter
Löpnummer:
2012:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publicerad:
2012
Sidantal:
26
Länsstyrelsen Värmland har inventerat 13 olika sjöar i Värmland med olika stor regleringspåverkan under 2009-2011. Detta för att utreda hur makrofytsamhället i en sjö påverkas av reglering och för att kunna bedöma ekologisk status.

Resultatet från denna studie visar på att det finns ett samband mellan antal isoetider och sänkning under vinterperioden. Forskare i Finland har klassificerat de makrofyter som gynnas, missgynnas eller inte påverkas av sänkning under vinterperioden. Denna klassificeringslista ligger
sedan till grund för ett vattenregleringsindex, WIc.

Arbete med att ta fram nya bedömningsindex pågår och resultat i denna rapport kan användas som underlag i
det arbetet för att vi lättare ska kunna bedöma ekologisk status samt veta vilka åtgärder som behövs i de vatten som inte uppnår god ekologisk status på grund av reglering.
Kommentar: