Elfiskerapport

Elfiskerapport, rapportframsida
Löpnummer:
2012:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
439
Mellan år 2006 och 2009 elfiskades totalt 197 lokaler. Huvuddelen av dessa ingick i länsstyrelsens program för kalkeffektuppföljning och biologisk återställning.
En mindre del utgjordes av elfisken i okalkade vattendrag. År 2006 fiskades 10 okalkade lokaler, 2007 2 lokaler, 2008 8 lokaler, och slutligen 2009 7 lokaler, där 4 lokaler tillkom för att undersöka förutsättningar för eventuell framtida kalkning i Halån. Då några av de okalkade lokalerna återkommit under åren, är antalet okalkade lokaler 19 st.
Kommentar: