Resultat från inventering av flodpärlmussla i Värmlands län 2008-2011 

Rapporten om flodpärlmussla från 2011
Löpnummer:
2011:20 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
24 
Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera, är en fridlyst och rödlistad art som är föremål för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram. För att kunna utföra relevanta skydds-, restaurerings och skötselåtgärder i Värmlands län, behövs bland annat ett förbättrat underlag om artens förekomst i länet. Genom Naturvårdsverkets anslag för arbete med åtgärdsprogram, miljöövervakning samt EU´s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) möjliggjordes en länsinventering av flodpärlmussla.

Kontakta oss

Urban Nyqvist
Mijöanalys
Urban punkt Nyqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Urban punkt Nyqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247447
070-2248369