Avveckling särskilt boende i Värmland

Löpnummer:
2006:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
19
Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för socialtjänsten i länet. Länsstyrelsens tillsynsansvar beträffande socialtjänsten framgår av 13 kap 2 § socialtjänstlagen.

Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen valt att kartlägga hur enskilda upplever sin situation och hemtjänstinsatser. Utifrån rättssäkerheten har avslagsbeslut på ansökan till särskilt boende granskats.
Kommentar: