Överklaga

De allra flesta beslut som fattas av Länsstyrelsen kan överklagas av den som är berörd av beslutet. Vi prövar också överklagande av beslut som fattats av en kommun eller församling.


Överklagande av Länsstyrelsens beslut

Om du påverkas av ett beslut som Länsstyrelsen har fattat kan du oftast överklaga det, och med beslutet får du också information som förklarar hur du går tillväga. Du har en viss tid på dig att lämna in ett överklagande, räknat från den dag du tog emot beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in via post eller e-post. Du ska ange vilket beslut du är missnöjd med och vilken ändring du begär. Underteckna skrivelsen innan du skickar den till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid, och därefter skickar vi det och övriga handlingar i ärendet vidare till den myndighet som ska avgöra frågan. Vi kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.


Länsstyrelsen prövar överklagande av kommunens beslut

Många typer av beslut som fattas av en kommun kan överklagas till Länsstyrelsen. Det gäller till exempel beslut om bygglov, parkeringstillstånd och kommunala beslut om lokala trafikföreskrifter samt beslut som kommunen fattar enligt miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor.

Du som vill överklaga ett kommunalt beslut ska skicka ditt brev till den kommun som har fattat beslutet. Kommunen kontrollerar först att det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till Länsstyrelsen tillsammans med övriga handlingar. Därefter ska du vända dig till oss om du har några frågor om ärendet. Länsstyrelsen fattar sedan ett beslut, och om du fortfarande är missnöjd med vårt avgörande kan du oftast överklaga även det.

Förvaltningslagens (SFS 1986:223) regler gäller när vi handlägger ett överklagningsärende. Det innebär att du måste vara berörd av ett beslut för att ha rätt att överklaga det.

 Överklaga kommunalt beslut

Du som vill överklaga ett kommunalt beslut ska skicka ditt brev till den kommun som har fattat beslutet. Kommunen kontrollerar först att det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till Länsstyrelsen tillsammans med övriga handlingar.

 Content Editor

 Statistik lovärenden, överklagade beslut med mera

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal ärenden i olika skeden av lov- och byggprocesserna. För att ge en samlad bild över hur plan- och bygglagens regler om lov och byggande tillämpas sammanställer Boverket varje år statistik om den utveckling som skett under det gångna året.

Se exempelvis länsstyrelsernas handläggningstider för överklagade lovärenden under perioden 2012-2014.

> Statistik lov & byggande (Boverket.se)