Organisation 

Bild av två personer som ritar upp organiationsboxar på en glasyta

Länsledning

Länsstyrelsens arbete leds av landshövding Kenneth Johansson och tillförordnat länsråd Pia Karlsson. Tillsammans utgör länsråd och landshövding länsledningen.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationen är inrättad av regeringen. Det är ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Landshövdingen är ordförande.

Insynsråd

Insynsrådet fungerar som en rådgivande grupp till landshövdingen och möjliggör också insyn i Länsstyrelsens verksamhet för såväl regeringen som för medborgaren. Insynsrådets medlemmar tar inga beslut.

Administrativ chef

Länsstyrelsen Värmland har en administrativ chef som har övergripande ansvar över enheter Kansli, Kommunikation, Ekonomi, HR och Service.

Kansli

Till Kansli hör landshövdingens chaufför, husfru och sekretarere.

Kommunikation

Kommunikation leds av informationschefen som också är ansvarig för myndighetens interna och externa kommunikationskanaler.

Till Kommunikation hör kommunikatörerna. Här planerar, utformar, utvecklar och sprider man organisationens budskap, nyheter och verksamhetsmål. Det görs såväl internt som externt. Kommunikation ansvarar för Länsstyrelsens mediekontakter, marknadsföring, grafiska profil samt externa och interna webbplatser. Internt arbetar Kommunikation även med att vårda och utveckla organisationens kultur och hanteringen av kommunikationsfrågor.

Ekonomi

Ekonomifunktionen arbetar inom myndighetens processer för budget, redovisning och uppföljning. De hanterar löpande ekonomiska arbetsuppgifter men arbetar också stödjande mot hela organisationen i ekonomiska frågor.

HR

HR (Human Resources) arbetar med arbetsmiljön, rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering, policys och riktlinjer, utbildning samt lönerevisionen. De utgör också ett strategiskt stöd till Länsledningen samt initierar utveckling/insatser inom HR-området.

Service

Service sköter den interna administrativa verksamheten. De ansvarar för receptionen, tillgänglighete och det dagliga stödet till organisationen. De tillhandahåller kontorsmateriel, hanterar lokalfrågor och posthantering samt ser till att den interna säkerheten fungerar. Vid Service finns även handläggningsstöd och myndighetens arkivarbete.

Verksamhetschef

Länsstyrelsen Värmland har en verksamhetschef som har ansvar över sju enheter.

Verksamhetschef är personalansvarig chef för enhetscheferna i linjen samt är verksamhets- och budgetansvarig.

Enheter

Djurskydd & Vilt
Lantbruk
Naturvård
Regional utveckling
Miljöanalys
Miljöskydd & Förvaltning
Samhällsbyggnad

Djurskydd & Vilt

Enheten ansvarar för kontroll av djurskydd och artskydd samt foder och livsmedel i primärproduktionen. Kontroller görs rutinmässigt enligt plan och efter anmälan om missförhållanden. Vi fattar beslut om omhändertagande av djur och beslut om djurförbud samt förhandsgranskar ritningar över djurstallar utifrån ett djurskyddsperspektiv.

Vid enheten hanteras ärenden som rör viltvårdsområden och älgjakt. Rovdjursinventering, beslut om skyddsjakt och förebyggande av jaktbrott ingår också i arbetsuppgifterna liksom att besluta om viltskadeersättningar för skador på tamdjur och gröda.

Lantbruk

Lantbruk arbetar med EU-stöd inom jordbruket. Det är cirka 4000 lantbrukare som varje år söker stöd för olika typer av insatser. En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. Enheten handlägger och beslutar om stöden samt utför en omfattande kontrollverksamhet både administrativt och i fält.

Lantbruk handlägger också stöd till speciella miljöåtgärder på landsbygden t ex anläggning av våtmarker restaurering av betesmarker och återuppsättning av trägärdsgårdar. Enheten bedriver dessutom kompetensutveckling av företag inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Det gäller såväl miljöfrågor som företagsutveckling.

Naturvård

Enheten svarar för skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Skydd av nya områden, i huvudsak bildande av naturreservat, sker i enlighet med de europeiska, nationella och regionala målen på området. Detta medför att bland annat utpekade skogar, våtmarker och vattendrag med höga naturvärden ska skyddas. Arbetet ska alltid genomföras i dialog med berörda markägare. Skötselarbetet är i huvudsak inriktat på länets nuvarande ca 100 naturreservat och omfattar bland annat insatser för att gynna den biologiska mångfalden och arbete med att öka tillgängligheten för besökare. Enheten ansvarar också för att upprätta och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter, som för sin fortlevnad kräver speciella insatser.

Regional utveckling

Enheten Regional utveckling arbetar för en hållbar tillväxt i det värmländska näringslivet. Det sker genom ekonomiska stöd till företag som är i tillväxt och som är belägna i det regionalpolitiska stödområdet eller på landsbygden. Enheten hanterar även investeringsstöd till jordbruksföretag genom Landsbygdsprogrammet och stöd till kommersiell service på landsbygd till exempel lanthandeln. Även regionala projekt för näringslivs- och landsbygdsutveckling samt Leaderområden kan stödjas genom Landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Regional utveckling ansvarar också för sekretariatsfunktionen i EU-programmet Interreg Sverige-Norge, delområde Inre Skandinavien samt fördelar de Fonderade bygdemedlen till projekt som leder till nytta och utveckling i områden med reglerade vattendrag.

Enheten förhandlar även med kommunerna om introduktionsplatser för nyanlända invandrare. I detta ansvar ingår också att samordna och följa upp introduktionsarbetet i länet. Uppdraget med att samordna arbetet med förebyggande av alkohol- och droganvädning och stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn finns också på enheten.  Även frågor som rör mänskliga rättigheter och jämställdhet hanteras här.

Miljöanalys

Enheten arbetar främst med vattenmiljörelaterade frågor såsom EU:s ramdirektiv för vatten, vattenskyddsområden, kalkning, restaurering av vattendrag, undersökning och provtagning, fisketillstånd, fisketillsyn och andra fiskefrågor. Vidare arbetar en grupp med att inventera, undersöka och åtgärda förorenade områden.

Arbetsuppgifterna inom verksamheterna är många och skilda och består av datainsamling, analys, formulering av mål och genomförande av åtgärder, beviljande av tillstånd och bidrag samt tillsyn. Enheten samordnar också Länsstyrelsens arbete med de värmländska miljömålen och den regionala miljöövervakningen. Samordningsuppdragen involverar ett stort antal medarbetare på Länsstyrelsen och sker i samverkan med samhällets aktörer.

Miljöskydd & Förvaltning

Verksamheten som berör miljöskydd indelas i huvudsak i tre områden. Enheten utför tillsyn och prövar miljöfarlig verksamhet samt ger tillsynsvägledning till kommuner för deras tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Enheten handlägger frågor som berör vattenverksamhet, det vill säga i princip alla åtgärder som utförs i vatten och som innebär en fysisk förändring av vattenområden. Enheten handlägger även ärenden inom naturvård som rör naturvärden i länet, tex tillstånd och dispenser i skyddade områden och 12:6 samråd. Största delen av enhetens arbete utförs med Miljöbalken som stöd.

På förvaltningssidan handläggs bland annat överklaganden av kommunala nämnders beslut som handlar om miljölagstiftning, plan- och bygglagen med mera. Granskar kommunens strandskyddsdispenser. Här handläggs tillstånds- och tillsynsärenden enligt olika lagar såsom kameraövervakning och bevakningsföretag. Förvaltning svarar för juridisk rådgivning till andra enheter på Länsstyrelsen.

Samhällsbyggnad

På Samhällsbyggnad arbetar man med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden så som samhällsplanering, boendeförsörjning, kulturmiljö, infrastrukturplanering, krishantering, skydd mot olyckor och civilt försvar. Vi arbetar bland annat med att ta fram planeringsunderlag, granskning av översiktsplaner och detaljplaner huvudsakligen med utgångspunkt från hälsa och säkerhet, mellankommunala frågor och riksintressen, energieffektivisering i byggnader, tillstånd och åtgärder för att säkra riksintressanta kulturmiljöer, byggnadsminnen och kyrkor, granskning av handlingsprogram för skydd mot olyckor, åtgärder för god krishantering, tillsyn och uppföljning.

Samarbete över gränserna är viktigt för ett län som Värmland. Frågor som rör internationell verksamhet, samt GrenseTjänsten hanteras vid Internationella sekretariatet.  

Funktionen för GIS (geografiskt informationssystem) tillhandahåller databaser och GIS-verktyg till alla användare samt genomför GIS-analyser och bygger upp databaser. 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland snabela lansstyrelsen punkt se¤varmland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 7000

Hur vi är organiserade

Faktureringsadress

Länsstyrelsen Värmland
FE 218
838 73 FRÖSÖN

Organisationsnummer
202100-2395