GIS och kartor

En betydande del av den information som hanteras inom länsstyrelsen kan knytas till en geografisk position. De datoriserade systemen för att hantera sådan lägesanknuten information kallas Geografiska informationssystem (GIS) och har kartan som utgångspunkt för att låta användaren söka, analysera och presentera geografisk information.
Karta över Värmlands län

Användningen av GIS är ett viktigt stöd för de olika verksamheternas dagliga arbete på länsstyrelsen och även för allmänheten.

Våra karttjänster

Länsstyrelsen har karttjänster för både allmänhet och för professionella användare.

Webbplatsen för länsstyrelsernas gemensamma GIS-tjänster.

Planeringsunderlag via webben

Vi visar planeringsunderlag i en karttjänsten WebbGIS. WebbGIS presenterar en mängd geografisk information kring bland annat natur- och kulturmiljön, riksintressen, skyddsobjekt och andra bestämmelser.

För närvarande fungerar inte WebbGIS på iOS och Android eftersom dessa inte har stöd för tillägget Silverlight som krävs. Vi arbetar för att bygga WebbGIS i mer ren html-miljö.

> Karttjänsten WebbGIS

Länskartor

Med hjälp av Sveriges länskarta kan du enkelt få reda på natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och i andra län. Sveriges länskarta är tillgänglig via smarta telefoner, pekplattor och datorer. Du kan dessutom enkelt mäta avstånd och arealer i kartan samt ta ut koordinater för en specifik plats.

> Sveriges länskarta

Där kan du till exempel se

Om du letar efter en tjänst för Lantmäteriets bakgrundskartor med möjlighet att skriva ut dessa för privat bruk så gå till Lantmäteriets karttjänst för allmänheten

Du har fler länkar till karttjänster under informationsrutan Kartor och GIS-tjänster.

Kartor och GIS-tjänster

Publika tjänster 

SvenskaFiskeregler.se - direkt till karttjänst för att söka fram rätt fiskeregler för ett visst område.

Sveriges länskarta
Med hjälp av Sveriges länskarta kan du enkelt få reda på natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och i andra län.

Vindbrukskollen - Nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk.

VISS-kartan - I vattenkartan kan du hitta geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige.

WebbGIS - regionalt planeringsunderlag - för Värmlands län.

Länsstyrelsernas Geodatakatalog - geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och en hel del annat.

GIS-data att ladda ner

Länsstyrelsernas GIS-tjänster - WMS-tjänster och nationell geodata från länsstyrelserna och andra myndigheter.

Andra kartverktyg

Skyddad natur - Naturvårdsverkets kartverktyg visar vilka områden som är skyddade och vilken form skyddet har.

 Lämna synpunkter

Våra GIS-tjänster som WebbGIS är under ständig utveckling och all synpunkter kring tjänsternas innehåll och upplägg, eller planeringsunderlag i övrigt, är mycket välkomna.

> Skicka e-post till GIS enheten