EU och internationellt

Olika flaggor från Europa

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler.

Det är alla statliga myndigheters och regionala aktörers skyldighet att aktivt delta i internationellt arbete, och då speciellt samarbetet inom den Europeiska unionen.

Internationell samverkan på regional nivå bidrar till att främja hållbar utveckling i länet såväl som EU:s sammanhållningspolitik  

Länsstyrelsen Värmland har som mål att genom

  1. internationella projekt och samarbete,
  2. strategiska partnerregioner och
  3. strategiska allianser

verka för

  • regional utveckling genom internationella samarbeten och kontakter,
  • ökat värmländskt deltagande i de EU-program som berör länet
  • ökad samverkan i länet om internationella frågor, nya omvärldskontakter,
  • ökade kunskaper om andra länder och kulturer samt
  • att synliggöra och profilera Värmland i EU och internationellt.

EU och strukturfonder

De så kallade EU-stöden är viktiga för en levande landsbygd och livskraftiga lantbruk. Du hittar mer om detta under sina respektive områden, t ex Lantbruk och landsbygd.

Arbetet med strukturfonderna är förmodligen det mest uppmärksammade. Det mest omfattande är vårt arbete med olika stöd till länets jordbruksföretag, men vi lägger också mycket tid på det långssiktiga miljövårdsarbetet och den fortlöpande miljöövervakningen. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU.