Restaurering av strandängar i Klarälvsdeltat

Inom projektet Life Vänern sker det restaureringar av strandängarna vid Nolgårdsviken och norr om Djupsundsviken i Klarälvsdeltat. Målet är att restaurera områden till de öppna, betade strandängar som det en gång var genom att avverka och röja bort träd och buskar, samt fräsa ner stora tuvor och stubbar. Arbetet inleds nu efter årsskiftet och pågår under 2016.

Strandängar vid Klarälvsdeltat

Syftet är främst att gynna fågelarter som har strandängar som antingen häckningsplats eller som rastlokal. Det är till exempel lämpliga häckningsplatser för tofsvipa och den mer ovanliga småfläckiga sumphönan samt rastlokal för exempelvis grönbena och brushane.

Restaureringarna går hand i hand med Natura 2000-områdets och det blivande naturreservatets syften, och gynnar dessutom även hävdgynnade växter, insekter och fisk där vi skapar bra lekmöjligheter för till exempel gädda.

Vädret styr delvis arbetet och önskvärt är ordentligt med kyla som stabiliserar marken så att inga körskador uppstår i samband med att virket transporteras ut. Vid Nolgårdsviken kommer entreprenören att jobba från två håll, dels från den gamla vägkroppen bakom Coop och dels från grusvägen ut mot Hammars udde. Vid Djupsundsviken kommer entreprenören arbeta från gamla karlstadsvägen.

Efter att avverkningarna, röjningarna och fräsningen är klara kommer vi till 2017 att upphandla stängsling och betesdrift för att långsiktigt bibehålla strandängarna välhävdade och öppna. Parallellt med restaureringarna i området kommer Länsstyrelsen att förbereda för olika tillgänglighetssatsningar i området där bland annat informationsskyltar, P-plats, leder och rastplatser ska utvecklas.

Restaureringarna och utvecklingen av området sker i samarbete mellan Länsstyrelsen och Hammarö kommun.

Samtliga åtgärder, både för det biologiska och för friluftslivet, ska vara färdigställda senast 31 december 2018.

> Mer via http://lifevanern.se/omraden/klaralvsdeltat/.