Minskat missbruk bland ungdomar

Undersökningen Ungdomars drogvanor i Värmland 2015 som genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet visar bland annat att ungdomarnas allt mer liberala syn på narkotika inte har lett till ökat användande. Snarare tvärtom! Men hur påverkar detta de konsekvenser som de själva anger uppstår i samband med intag av alkohol och droger?

Under vecka 38-42 2015 fick eleverna i årskurs 9 och andra året på gymnasiet i Värmland anonymt besvara en webbenkät med 35 frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Undersökningens resultat används bland annat i planeringen av främjande och förebyggande ANDT-insatser i länet och jämförelser med övriga län. Totalt sett svarade 3 881 elever i Värmland på enkäten.  

– Jämfört med undersökningen 2013 är det inte speciellt stora förändringar eller alarmerande siffror, men ungdomar får en allt mer tillåtande och individualiserad syn på narkotika. Vi ser lyckligtvis ingen ökad användning men det är viktigt att skola och föräldrar pratar med ungdomarna om detta. Kommunerna behöver fortsätta att utveckla sitt ANDT-förebyggande arbete så att det blir långsiktigt och hållbart, säger Maude Johansson som är länssamordnare för ANDT-frågor.  

Undersökningens resultat visar bland annat att en tredjedel av ungdomarna tror att det är låg eller ingen risk att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt, om de provar marijuana eller hasch. En fjärdedel av ungdomarna tror inte att det är farligt att prova cannabis och ungefär lika många flickor som pojkar har någon gång provat narkotika. Tre fjärdedelar av ungdomarna tycker att det är upp till var och en att använda cannabis.

Gällande användning av alkohol och tobak har Värmland liknande resultat som övriga län, men det är färre ungdomar som använder narkotika i Värmland än i övriga Sverige. Jämfört med andra undersökningar 10 till 15 år tillbaka i tiden visar resultat att användningen av alkohol och tobak har minskat betydligt. Det syns dock ingen positiv trend gällande konsekvenserna av användningen av alkohol eller droger. Nästan en femtedel av ungdomarna som svarade att de har druckit alkohol har i samband med detta kört motorfordon och/eller haft oskyddat sex.

– Även förra undersökningen 2013 visade att många av de elever som röker vill sluta, vilket har lett till att vi bland annat har utbildat skolornas elevhälsoteam i dessa frågor. Vi behöver också arbeta vidare med det faktum att många ungdomar har oönskat sex i samband med alkohol. Det var ett oväntat resultat att fler pojkar än flickor på gymnasiet uppger att de har haft oönskat sex i samband med alkoholintag, konstaterar Lisbeth Engh Kraft som är länssamordnare för elevhälsans medicinska del.

 

> Mer information om den nationella undersökningen Skolelevers drogvanor 2015.