Beslut om skyddsjakt i Forshaga och Karlstads kommuner

[Uppdatering] Länsstyrelsen har på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på en varg i delar av Forshaga och Karlstads kommuner. Jakttiden är förlängd och är tillåten under perioden från och med den 30 september 2014 till och med den 19 oktober 2014.

Den 19 juni i år blev en grupp på 25 kvigor utskrämda ur sin hage av en varg i Hasselbol utanför Forshaga. Flera incidenter med varg har därefter inträffat i området och en varg har upprepade gånger visat intresse för nöt. Länsstyrelsen bedömer därför att det rör sig om en särskilt skadegörande individ och att det föreligger risk för att allvarlig skada inträffar eller förvärras.

Beslut om skyddsjakt
För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs att vissa villkor är uppfyllda. Det får inte finnas någon annan lämplig lösning och skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten. Jakten ska ske för att förhindra allvarlig skada på egendom.

Länsstyrelsen bedömer att det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå inom detta område och att det på kort sikt inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt på en varg i detta område försvårar inte heller upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.

Beslutet om skyddsjakt gäller för en (1) varg under tiden från och med den 13 september till och med den 30 september 2014.

Jakttiden är förlängd efter beslut den 30 september med jaktperiod från och med den 30 september 2014 till och med den 19 oktober 2014. Beslutet har även villkorsändring beträffande jakt från motordrivet fordon.

Jakten är strikt reglerad. Länsstyrelsen utser jaktledare som i sin tur, efter samråd med Länsstyrelsen, utser de personer som får jaga med stöd av beslutet om skyddsjakt. Det område där tillstånd ges till skyddsjakt är avgränsat för att minska risken för att en annan vargindivid skjuts.

 Beslut om skyddsjakt med karta över skyddsjaktsområde

 Beslut förlängd jakttid 30 september - 19 oktober