Beslut om licensjakt på varg i Värmland

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst 24 vargar inom reviren Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen. Jakten får bedrivas från och med 9 januari till och med 15 februari 2015 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

24 vargar får fällas inom två jaktområden som omfattar reviren Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen. Jakten pågår från och med 9 januari till och med 15 februari 2015 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten. Jaktens syftar till antalet årliga föryngringar i Värmland ska kunna minska utan att vargstammen minskar nationellt.

- Vi har fattat beslut om licensjakt på varg i Värmland utifrån de juridiska förutsättningarna som finns, men även utifrån de målsättningar vi har satt upp i vår regionala förvaltningsplan för stora rovdjur. I vår bedömning är flera faktorer viktiga, exempelvis tätheten av revir, revirens påverkan på älgjakten, skadebilden och den genetiska statusen hos paren i reviren, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Värmland.

Syftet med jakten är att i första hand minska antalet föryngringar i länet men även koncentrationen av revir inom jaktområdena. Detta syfte uppnås bäst genom att jakten riktas mot hela revir. Att minska antalet föryngringar i länet är ett led i att stegvis nå det förvaltningsmål, om 12 årliga vargföryngringar, som Viltförvaltningsdelegationen godkänt.

- Vargjakt är ett steg i den fortsatta regionaliseringen av rovdjursförvaltningen. Jakt är en del i viltförvaltningen och vi gör nu bedömningen att vargstammen kan klara av en viss beskattning.  Värmland är det län i Sverige med tätast vargstam och vi kommer att ta vårt ansvar för att fortsatt upprätthålla vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige. Vår målsättning är att under de närmaste två till tre åren närma oss förvaltningsmålet för vargstammen i länet, avslutar Robert Andrén, länsråd i Värmland.

Läs beslutet i sin helhet här: 

Beslut_licensjakt_20141128.pdf

Beslutet kommer att finnas tillgängligt i receptionen på Länsstyrelsen Värmland under överklagandetiden samt på lansstyrelsen.se/varmland.

Information om licensjakten
Innan jakt påbörjas ska jaktledaren ha anmält sig till Naturvårdsverkets jägarregister samt Länsstyrelsen.

Varg får fällas oavsett djurets kön och ålder. Ungdjur bör dock av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur. Den som har rätt att jaga är person som har jakträtt i det område som omfattas av beslutet, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt på varg.

Den ansvarige jaktledaren svarar för att kommunikationen mellan jägarna fungerar under jakten samt säkerställer att villkoren för jakten följs. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakten bedrivs, samt minst en gång i timmen kontrollera återstående tilldelning.

När en varg har fällts eller påskjutits ska detta anmälas direkt till Länsstyrelsen. Efter det att varg har fällts eller påskjutits får ytterligare jakt på varg inte bedrivas, innan jaktledaren fått besked från Länsstyrelsen om att tilldelning återstår inom länet.

Följande telefonnummer gäller under licensjakten
Anmälan av jaktledare inför jakt samt anmälan av fälld eller påskjuten varg: 010 – 224 76 05,

Information om tilldelning: 010 – 224 71 60,

Telefon för media och information: 010 – 224 76 01.