Licensjakt efter björn i Värmland

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2012 och område gäller endast Torsby och Hagfors kommuner.

Område: Torsby och Hagfors kommuner i Värmlands län
Jakttid: 21 augusti - 15 oktober 2012.
Antal björnar: Högst två (2) björnar får fällas.

Björnförekomsten i Värmland är koncentrerad till länets två nordligaste kommuner, Torsby och Hagfors. Merparten av de kvalitetssäkrade björnobservationer som gjorts mellan 2008 och 2012 har skett i dessa två kommuner. För att licensjakten inte ska motverka en björnetablering i de delar av länet där fast björnförekomst saknas gör Naturvårdsverket bedömningen att licensjakt endast bör tillåtas i kommunerna Torsby och Hagfors.

Sedan år 2001 har den årliga tilldelningen av licensjakt för Värmlands län varit två björnar.

Vilka djur får fällas?

Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Jakten och jakträtten är villkorad

Läs i beslutet om villkoren för jakten samt vad som gäller för hund och åtel (se faktaruta Beslut och bilagor med blanketter).

Den som har rätt att jaga är person som har jakträtt i det område som omfattas av beslutet (Torsby och Hagfors kommuner), under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter bjöm. Jakt får bara bedrivas om en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

Den ansvarige jaktledaren svarar för att kommunikationen mellan jägarna under jakten säkerställer att villkoren för jakten följs. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Jaktledaren ska även anmäla fälld eller påskjuten björn till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Värmland arbetar med RovSMS. Den jaktledare som önskar ta del av tjänsten kan registrera sig genom att anmäla sig på rovsms.se. Observera att RovSMS inte ersätter Naturvårdsverkets villkor för jakten.

Följande telefonnummer gäller under licensjakten

  • Information om tilldelning 054-19 71 51
  • Anmälan av fälld eller påskjuten bjöm 054-19 73 75

Länsstyrelsen avlyser jakten då det totala antalet björnar fällts eller påskjutits och avräknats inom aktuellt jaktområde eller om jakttiden löpt ut.

Förutsättningar för licensjakt efter björn

Björnen är i svensk lagstiftning ett fredat vilt och får endast jagas under vissa villkor. I jaktförordningen regleras förutsättningarna for licensjakt efter stora rovdjur:

''Förutsättningen för att licensjakt efter björn, varg, järv och lo ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden."

Den svenska bjömstammen bedöms idag ha en gynnsam bevarandestatus. Vidare har arten av Artdatabanken bedömts vara livskraftig. Utredningen Rovdjuren och deras förvaltning har även gjort bedömningen att den svenska björnstammen med god marginal har gynnsam bevarandestatus. Vidare bedömde utredningen att riksdagens antagna miniminivå uppfyller gynnsam bevarandestatus.

Naturvårdsverket gör bedömningen att en strängt kontrollerad beskattning i form av licensjakt är ett nödvändigt förvaltningsverktyg för att kontrollera stammens tillväxt och skapa en långsiktig acceptans för artens förekomst i landet och i områden där nyetablering sker.


Beslut och bilagor med blanketter