Kulturmiljöarbete i en ny tid

Landshövding Eva Eriksson lämnade i dag, måndagen den 4 juni, sitt förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet och förslag till förbättrad kulturminneslag till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kulturmiljön är en viktig resurs och i betänkandet föreslås moderniseringar och justeringar i kulturminneslagen som syftar till ökad tydlighet och fortsatt legitimitet för kulturmiljön.- Det ska bli tydligare och rakare vad som gäller, säger Eva Eriksson.

Utredningens utgångspunkt har varit att föreslå förändringar i lagstiftningen som ökar den enskildes möjlighet att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade miljöer.

Den nya definitionen av fornlämning tydliggörs enligt utredningens förslag med nya kriterier som avgränsar fornlämningsskyddet till de lämningar som kan antas ha tillkommit före 1750. Definitionen har kompletterats med en möjlighet att även skydda yngre lämningar efter särskilt beslut. Kulturminneslagen har också tillförts en ny bestämmelse som gör det möjligt att upphäva fornlämningsskydd.

Utredningen föreslår att det generella förbudet mot att använda metallsökare kompletteras med en tydlig dispensreglering för att överensstämma med EU-rätten och samtidigt ge ett rimligt skydd för kulturarvet.

Ladda ner betänkandet SOU 2012:37 via Regeringens webb

För mer information kontakta landshövding Eva Eriksson, 0705-304 213.