Bygdemedel i reglerade vattendrag

Bygdemedel är ersättning till de bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraften. Medel som inte behöver avsättas till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av ideella föreningar som exempelvis hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag.

Vad är bygdemedel?
Bygdemedel utgörs av årliga avgifter som vattenkraftsbolagen enligt vattendomar måste betala till de vattenregleringsfonder som Länsstyrelsen förvaltar.

I Förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter står att medlen ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden, eller annars är till nytta för denna. Bidrag utgår i områden eller dess närhet där reglerade vattendrag finns.

Vem kan söka bygdemedel
Ideella föreningar som är verksamma i de bygder som blivit berörda kan söka bidraget hos Länsstyrelsen. Föreningen ska vara registrerad och ha ett organisationsnummer. Den ska också vara öppen för alla och det är viktigt att så många som möjligt i bygden kan få nytta av bidraget.

Bidraget kan sökas av hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag och kan t ex användas för reparationer eller investeringar i byggnader, upprustning av stigar och leder, förbättringar av idrottsanläggningar samt inköp av utrustning. Bygdemedlen kan också användas som offentlig medfinansiering i EU-projekt.

Du kan inte få bygdemedel för driftskostnader, avgifter och underhåll eller för lätt flyttbara tillgångar som bil, traktor eller skoter. Bidrag ges inte heller till investeringar som redan är genomförda, kommersiell verksamhet, investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd eller för investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter.

Har din fastighet drabbats av någon skada till följd av vattenregleringen söker du istället ersättning hos Mark-och miljödomstolen i Vänersborg. Länsstyrelsen betalar ut pengar efter eventuellt beslut om ersättning från Mark- och miljödomstolen.

Hur söker jag bygdemedel?
Ansökan om fonderade bygdemedel ska skickas in till länsstyrelsen INNAN ni påbörjar investeringen.

Dessa uppgifter ska finnas med i din ansökan:

 1. En beskrivning av vad man tänkt göra.
 2. Kostnadskalkyl och eventuella kopior på offerter.
 3. Finansieringsplan (övrig finansiering bör i stort sett vara klar innan länsstyrelsen kan fatta beslut i ärendet då fonderade bygdemedel endast kan täcka en del av finansieringen).
 4. Uppgifter om föreningen och dess verksamhet samt antalet medlemmar i föreningen.
 5. Den senaste verksamhetsberättelsen.
 6. Ett mötesprotokoll där det framgår att man tagit ett beslut om att ansöka om fonderade bygdemedel.
 7. Ska ni renovera en byggnad som är av kulturhistoriskt värde behöver ni bifoga en tydlig beskrivning av vad ni ska göra, ritningar och bilder på och i byggnaden och eventuellt vilka material och färger ni ska använda.
 8. Ansökan ska vara undertecknad av firmatecknare.

När ansökningshandlingarna är kompletta skickar länsstyrelsen dessa till berörd kommun för yttrande. När vi fått kommunens yttrande fattar Länsstyrelsen beslut, i regel inom några veckor.

Du får påbörja investeringen från och med det datum din ansökan kommer in till Länsstyrelsen, men på egen risk ifall vi avslår din ansökan eller ger mindre i bidrag än det sökta beloppet. 

Eftersom tillgången på medel är begränsad kan du få reducerat bidrag eller avslag på din ansökan även om det är ett bra projekt. Vi lämnar maximalt 60 % i bidrag på godkända kostnader. Sponsring får räknas som egen insats så länge projektet inte blir överfinansierat.

Ansök om bygdemedel här

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

OBSERVERA att för ansökningar inkomna 1 mars 2018 eller senare kan INTE eget ideellt arbete längre räknas in i totalkostnaden för projeket.

 

I Värmlands län kan bidrag sökas i

Klarälvens fond:

 • Torsby kommun
 • Hagfors kommun
 • Munkfors kommun
 • Forshaga kommun
 • Karlstad kommun (i undantagsfall)

Frykensjöarnas fond:

 • Torsby kommun
 • Sunne kommun
 • Kil kommun

Yngen:

 • Filipstads kommun
 • Storfors kommun

Gullspångsälven:

 • Kristinehamns kommun

Stora Lee:

 • Årjängs kommun

Stora Lee och Gullspångsälven delas med Västra Götalands län.

I Västra Götalands län kan bidrag sökas i

Vänerns regleringsfond:

 • Säffle kommun
 • Grums kommun
 • Karlstad kommun
 • Kristinehamn kommun

> Bygdemedel - Länsstyrelsen Västra Götaland 

Rekvirering av beviljade medel
Pengarna betalas ut (rekvireras) i efterhand när du redovisat dina betalda kostnader. Ansökan om utbetalning görs på en särskild blankett

> Rekvisitionsblankett för utbetalning av fonderade bygdemedel (PDF)

Du kan ta med kostnader fr o m det datum din ansökan kom in till Länsstyrelsen.

Bifoga kopior på kvitton och fakturor och något som visar att ni betalat t ex ett utdrag ur internetbank. Alla fakturor måste vara ställda till bidragsmottagaren, höra till det projekt som beskrivits i ansökan och ha uppstått inom beslutad projekttid för att vara stödberättigande.

Tänk på att firmatecknaren ska skriva under rekvisitionen. 

Rekvisitionen skickas till Länsstyrelsen via brev eller e-post. Märk brevet eller e-posten med texten "Rekvisition av fonderade bygdemedel".

Brev skickas till adressen:  Länsstyrelsen Värmland, Regional Utveckling, 651 86 Karlstad.

E-post skickas till länsstyrelsens centrala e-postlåda: varmland@lansstyrelsen.se