Regionalt investeringsstöd

Stödformen riktar sig till företag i stödområdet som investerar för att utveckla sina verksamheter, där investeringen har strategisk betydelse för företaget och för regionen eller näringslivet.

Stödområdet

Stödområdet är det nationella området A och B. I Värmlands län ingår Torsby kommun i stödområde A. I stödområde B ingår Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Munkfors, Sunne, Storfors, Säffle och Årjängs kommun.

                  

Företaget

Stöd kan lämnas till små och medelstora företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stöd kan även lämnas till stora företag (över 250 anställda) om ändamålet är en nyetablering eller ny ekonomisk verksamhet (en verksamhet som väsentligt skiljer sig från den befintliga verksamheten). För företag som är anknutna till andra företag ska företagsgruppen under vissa premisser ses som ett företag (till exempel koncernföretag).

Stöd

Stöd utgår som andel av godkända investeringskostnader. Stödet kan högst uppgå till mellan 10 % och 35% beroende på företagets storlek och i vilket stödområde det ligger i, se tabell:

                        Stödområde A        Stödområde B

Små företag             35%                     30%

Medelstora ftg          25%                     20%

Stora företag           15%                     10%

 

Investeringar

Stöd lämnas för nyinvesteringar i byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier samt immateriella investeringar.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs- eller trädgårdsföretag eller förädling av livsmedel. Företag inom denna näring hänvisas till Landsbygdsprogrammet.

Företag inom fiske- och vattenbruksverksamhet hänvisas till Havs- och fiskeriprogrammet.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Stöd till dagligvarubutiker i glesbygd är ett undantag, och kan söka stöd till kommersiell service.

Ansökan

Ansökan om stöd görs elektroniskt via "Min ansökan", se länk till höger. Bilagor som ska skickas med behöver tyvärr fortfarande skickas in per post.

Ansökan ska vara inskickad innan insatserna påbörjas. 

Om det totala kapitalbehovet uppgår till 25 mkr eller mer ska ansökan lämnas till Tillväxtverket. Information om ansökan finns på Tillväxtverkets hemsida (www.tillvaxtverket.se) under "aktuella ansökningsomgångar".

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd om det avser samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2015:210. Stödformen omfattas av EU:s gruppundantag för regionala stödinsatser (EU) nr 651/2014.

 

 

 Ansök om Regionalt investeringsstöd

 Symbol för e-tjänsten Min ansökan. Klick på bild går till tjänsten.

Glöm inte att bifoga följande dokument till din ansökan:

> Intyg om försumbart stöd (PDF).

Om ni söker företagsstöd som överstiger 500 000 kr så behöver ni även skicka med blanketten Förslag till kontrollant vid företagsstöd (PDF).

Vid ansökan ska blanketterna fyllas i och skickas till:

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling 
651 86 Karlstad

 Definition av mikroföretag, små och medelstora företag

Små företag - ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Medelstort företag - ett företag som sysselstter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro, eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro.

Stort företag - de företag som har minst 250 ansällda och samtidigt har en omsättning på minst 50 miljoner euro per år eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro per år.