Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

Stöd kan ges till små och medelstora företag som investerar för att utveckla sin verksamhet. Stöd lämnas i första hand i glesbygdsområden enligt stödkartan.

Företaget

Med företag menas i detta sammanhang en verksamhet som bedrivs på marknadsmässiga villkor, oavsett juridisk person. Företaget får ha högst 249 anställda och en årlig omsättning på högst 50 milj euro eller en balansomslutning på högst 43 milj euro per år. Företag som är anknutna till andra företag ses under vissa premisser (t ex koncernföretag) som ett företag.

Stöd

Stöd utgår som bidrag och utgör en andel av godkända investeringskostnader som maximalt kan uppgå till mellan 25 % och 50 %, bland annat beroende på var i länet som verksamheten bedrivs. Stödet är ett så kallat ”försumbart stöd”. Det innebär att stödet är begränsat till 200 000 € under en tre-årsperiod (innevarande och två föregående beskattningsår), och alla försumbara stöd som företaget fått under den här perioden räknas in.

Investeringar

Stöd lämnas för nyinvesteringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier, dock ej fordon, båtar och andra mobila enheter. Investeringarna som man söker stöd för får inte påbörjas innan ansökan om stöd inkommit till Länsstyrelsen.  

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs-, trädgårdsföretag eller förädling av livsmedel. Företag inom denna näring hänvisas till Landsbygdsprogrammet.

Företag inom fiske- och vattenbruksverksamhet hänvisas till Havs- och fiskeriprogrammet.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Stöd till dagligvarubutiker i glesbygd är ett undantag, och dessa kan söka stöd till kommersiell service.

Ansökan

Ansökan lämnas in elektroniskt via "Min ansökan", se länk till höger på sidan. Ansökan ska lämnas in innan insatsen påbörjas (igångsättningstillstånd är borttaget). I samband med att ansökan skickas in elektroniskt så ska också några bilagor fyllas i och skickas in. Blanketterna finns i boxen Ansök om regionalt bidrag till företagsutveckling.  Dessa skickas dock än så länge direkt till oss på Länsstyrelsen Värmland per post.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd för samma ändamål. Men kan kombineras med konsultcheck för investering i immateriella ändamål.  

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:211 §§ 17-19. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

 Ansök om regionalt bidrag till företagsutveckling

 Symbol för e-tjänsten Min ansökan. Klick på bild går till tjänsten.

Glöm inte att bifoga följande dokument till din ansökan:

> Intyg om försumbart stöd (PDF).

Om ni söker företagsstöd som överstiger 500 000 kr så behöver ni även skicka med blanketten Förslag till kontrollant vid företagsstöd (PDF).

Vid ansökan ska blanketterna fyllas i och skickas till:

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling 
651 86 Karlstad

 Stödkarta Värmland

Klicka på bilden få den större