Kalkning och biologisk återställning

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för kalkningsverksamheten i länet. Det innefattar planering och fördelning av statsbidrag, samt planering, upphandling och utvärdering av effektuppföljning. Som komplement kan även bidrag lämnas för restaureringsåtgärder, så kallad biologisk återställning.

Foto: Sandra Woronin   Foto: Sandra Woronin

Värmlands län tillhör de delar av landet som tar emot stora mängder försurande ämnen med nederbörden. Samtidigt är berggrunden i vårt län bestående av svårvittrade sura bergarter, vilket gör att nederbörden i liten utsträckning blir neutraliserad. Marken och ytvattnet får då ta emot de försurande ämnena vilket har lett till en ökad försurning av våra sjöar och vattendrag, med efterföljande negativa effekter på djur- och växtliv.

För att neutarlisera dessa sura ämnen sker en omfattande kalkning i länet.

Restaurering som komplement

I många vatten hann dock stora delar av den försurningskänsliga floran och faunan försvinna eller kraftigt försvagas innan kalkning kom till stånd. Trots pågående kalkning som upprätthåller en acceptabel vattenkvalitet, kan hela eller delar av vattnets naturliga ekosystem saknas.

Länsstyrelsen kan därför lämna bidrag till biologisk återställning i kalkade sjöar och vattendrag. Dessa bidrag kan till exempel användas till att, riva vandringhinder, bygga fiskevägar eller återinföra arter som har försvunnit.