Vatten och vattenanvändning 

Person vadar i grunt vattendrag

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Värmland är ett län med mycket stora vattentillgångar. Våra sjöar och vattendrag används bland annat till dricksvattenproduktion, råvatten och recipient för industrin, produktion av elkraft, fiskodling och bevattning.

Den stora koncentrationen av värden och nyttjanden gör att det lätt uppstår intressekonflikter i vattenområden. Detta regleras bland annat genom miljöbalkens regler för vattenverksamhet och bestämmelserna om strandskydd. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter medan kommunerna i länet hanterar strandskyddsfrågor.

Vattenförvaltning

Sverige delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Dessa vattenmyndigheter ska arbeta med långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser (EU:s ramdirektiv för vatten). Värmland ingår i Västerhavets vattendistrikt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.
Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

Länsstyrelsen Värmland finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.
Läs mer hur vi arbetar med vattenförvaltning i Värmland.

 

Kontakta oss

Märet Engström
Miljöanalys
Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247214