Vatten och vattenanvändning 

Person vadar i grunt vattendrag

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Den stora koncentrationen av värden och nyttjanden gör att det lätt uppstår intressekonflikter i vattenområden. Detta regleras bland annat genom miljöbalkens regler för vattenverksamhet och bestämmelserna om strandskydd. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter medan kommunerna i länet till exempel hanterar strandskyddsfrågor.

Vattenförvaltning

Sverige delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Dessa vattenmyndigheter ska arbeta med långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser (EU:s ramdirektiv för vatten). Värmland ingår i Västerhavets vattendistrikt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.

> Mer på Vattenmyndigheternas webbplats

Länsstyrelsen Värmland finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

> Mer hur vi arbetar med vattenförvaltning i Värmland

Samråd i Västerhavets vattendistrikt

Just nu pågår Vattenmyndighetens samråd om: Förslag till förvaltningsplan- åtgärdsprogram och miljökvalitetnormer för Västerhavets vattendistrikt, där hela Värmlands län ingår. Samrådet pågår fram till 30 april 2015 och alla har möjlighet att lämna synpunkter på Vattenmyndighetens förslag

> Mer om EU:s ramdirektiv för vatten - bra vatten i länet

Nyheter

Kontakta oss

Märet Engström
Miljöanalys
Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247214

VISS - vattendatabasen

Närbild vattendroppar, länk till VISS, vattendatabasen

Databasen med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.   www.viss.lansstyrelsen.se 

Vårt värdefulla vatten

Folder Vart vardefulla vatten

Klicka på bilden för att läsa broschyren online.

Ladda ner broschyren i PDF.

 

GIS och kartor

Intern länk till information om våra GIS-tjänster