Vatten och vattenanvändning 

Person vadar i grunt vattendrag

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Den stora koncentrationen av värden och nyttjanden gör att det lätt uppstår intressekonflikter i vattenområden. Detta regleras bland annat genom miljöbalkens regler för vattenverksamhet och bestämmelserna om strandskydd. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter medan kommunerna i länet till exempel hanterar strandskyddsfrågor.

Vattenförvaltning

Sverige delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Dessa vattenmyndigheter ska arbeta med långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser (EU:s ramdirektiv för vatten). Värmland ingår i Västerhavets vattendistrikt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.
Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

Länsstyrelsen Värmland finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.
Läs mer hur vi arbetar med vattenförvaltning i Värmland.

 

Nyheter

Kontakta oss

Märet Engström
Miljöanalys
Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247214

Vårt värdefulla vatten

Folder Vart vardefulla vatten

Klicka på bilden för att läsa broschyren online.

Ladda ner broschyren i PDF.

 

GIS och kartor

Intern länk till information om våra GIS-tjänster