Vatten och vattenanvändning

Person vadar i grunt vattendrag

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Den stora koncentrationen av värden och nyttjanden gör att det lätt uppstår intressekonflikter i vattenområden. Detta regleras bland annat genom miljöbalkens regler för vattenverksamhet och bestämmelserna om strandskydd. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter medan kommunerna i länet till exempel hanterar strandskyddsfrågor.

Vattenförvaltning

Sverige delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Dessa vattenmyndigheter ska arbeta med långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser (EU:s ramdirektiv för vatten). Värmland ingår i Västerhavets vattendistrikt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.

> Mer på Vattenmyndigheternas webbplats

Länsstyrelsen Värmland finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

> Mer hur vi arbetar med vattenförvaltning i Värmland

 

 VISS - vattendatabasen

Närbild vattendroppar, länk till VISS, vattendatabasen 

Databasen med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.   www.viss.lansstyrelsen.se 

 Vårt värdefulla vatten

Folder Vart vardefulla vatten 

Klicka på bilden för att läsa broschyren online.

Ladda ner broschyren i PDF.

 

 GIS och kartor

Intern länk till information om våra GIS-tjänster