Klimatanpassning

Klimatförändringen medför flera olika utmaningar för Värmland. Att förbereda samhället för ett klimat i förändring kallas klimatanpassning och Länsstyrelsen samordnar arbetet i länet.

Klimatanpassning går ut på att hantera de risker, och ta tillvara de möjligheter, som klimatförändringen innebär. Genom att anpassa samhällets olika funktioner, både till följd av verkliga och/eller förväntade effekter av ett förändrat klimat blir vi bättre rustade.

Långsiktig planering samt samverkan mellan olika aktörer och inom olika organisationer såsom myndigheter, förvaltningar med mera är viktiga faktorer för klimatanpassningsarbetet.

> Hur vi arbetar med klimatanpassning

> Kunskapsunderlag inom klimatanpassning

> Material från seminarier och träffar

Klimatanpassning i Värmland – varför då?

Värmland är, med svenska mått mätt, ett län som kan få stora problem till följd av klimatförändringarna. 

Risken för översvämningar i älvarna och i Vänern ökar på grund av mer nederbörd. Skyfall kan orsaka fler lokala översvämningar. Ras- och skred, blötare mark för jord- och skogsbrukare samt ohälsa vid värmeböljor är andra konsekvenser av klimatförändringen.

Effekterna kan vara ekologiska, sociala och/eller ekonomiska. Samhällsplanering, lant- och skogsbruk, turism samt omsorg- och hälsa är exempel på samhällsektorer som påverkas. Genom att arbeta förebyggande kan negativa effekter lindras och möjligheter tas tillvara.  

Här kan du läsa SMHI:s klimatologi nr 17, 2015: Framtidsklimat i Värmlands län − enligt RCP-scenarier.

 

 

 Relaterade länkar