Klimat och energi

Vindkraftstorn på rad och en hand som håller en sådd planta

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.

Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen.

Det övergripande målet är att Värmland ska vara klimatneutralt till år 2030. 

> Minskad klimatpåverkan

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

> Klimatanpassning

Energistöd

Det finns olika typer av statliga bidrag för energieffektivisering och övergång till förnybar energi, och Länsstyrelsen beslutar om flera av dem. Stöden till lantbrukare och andra företagare kan bland annat gälla dem som vill odla energigrödor eller göra vissa energirelaterade investeringar.

> Stöd och bidrag att söka

Samhällsplanering

En hållbar samhällsplanering är avgörande för att vi på lång sikt ska klara klimat- och energimålen. Länsstyrelsen kan visa hur energi- och klimataspekter kan arbetas in i bland annat den regionala transportplaneringen och kommunernas fysiska planering.

> Samhällsplanering & kulturmiljö - Planfrågor - Klimat i planarbetet

Näringslivsutveckling

Länsstyrelsen stödjer utvecklingen av miljövänlig och effektiv teknik i näringslivet, och vi stödjer en ökad produktion av förnybar energi. Två utmaningar är att stimulera företagen till affärsutveckling utifrån miljöfrågor och till att använda miljöhänsyn som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft.

Miljötillstånd och tillsyn

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutar om tillstånd för stora energianläggningar som vindkraftsparker och fjärrvärmeverk. Delegationen fastställer också villkoren för verksamheten. När det gäller att anlägga kraft- och gasledningar bevakar vi frågor som rör hälsa och säkerhet samt ser till att natur- och kulturvärden inte skadas. Viljan och förmågan att hushålla med energi är viktiga aspekter, både när vi beviljar tillstånd för olika verksamheter och ser till att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynen genomförs även av kommunerna.

Miljööverenskommelser

I Värmland pågår mycket bra miljö- och klimatarbete och det finns ett stort engagemang hos kommuner och många andra aktörer i länet. Fler insatser behövs dock för att nå miljömålen till 2020, målsättningen om ett klimatneutralt Värmland 2030 och för att länet ska anpassas till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen Värmland har därför bjudit in kommunerna att teckna miljööverenskommelser som ett sätt att få ytterligare genomslag för åtgärder inom miljö och klimat.

> Läs mer om miljööverenskommelser i Värmland.

Mer information kommer inför Värmlands miljö- och klimatdag 22 mars 2018.