Klimat och energi 

Vindkraftstorn på rad och en hand som håller en sådd planta

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.

Klimatpåverkan - klimat- och energistrategi

I bred samverkan i länet har Länsstyrelsen Värmland arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur man gemensamt ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Det övergripande målet är att Värmland ska vara klimatneutralt till år 2030.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Om klimatförändring och växthusgaser

Värmereflekterande gaser i atmosfären kallas för växthusgaser och de tar upp (absorberar) den värme som jorden strålar ut i form av infraröd strålning. Detta kallas för växthuseffekten och är en naturlig del i hur jordens temperatur regleras. Utan växthuseffekten skulle jordens normaltemperatur vid marken vara mycket lägre.

Om luften i atmosfären innehåller för mycket värmereflekterande växthusgaser blir konsekvensen att jordens temperatur stiger. Med en förändrad temperatur förändras då även klimatet vilket kan få stora globala konsekvenser. Det är därför det är så viktigt att motverka människans påverkan på klimatet som till exempel sker vid utsläpp av vissa gaser.

En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Kontakta oss

Jörgen Persson
Klimat- och energistrategi
Miljöanalys
jorgen punkt s punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se¤jorgen punkt s punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247461
Hanna Frisk
Projektledare miljö och klimat
Miljöanalys
hanna punkt frisk snabela lansstyrelsen punkt se¤hanna punkt frisk snabela lansstyrelsen punkt se
Ida Axelsson.Wall
Vik klimatanpassningssamordnare
Miljöanalys
ida punkt axelsson punkt wall snabela lansstyrelsen punkt se¤ida punkt axelsson punkt wall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247459