Miljö och klimat

Forsande vatten över stenar i Vägån

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

 Vatten och vattenanvändning

Närbild vattenstråle träffar vattenyta. Foto Simon Alvinge @mostphotos
Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras.

> Bra vatten i länet - EU:s ramdirektiv

 Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark 

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljön

Yttranden