Länsstyrelsernas uppdrag inom integration rör i första hand mottagandet av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande. En av våra uppgifter är att sprida information om arbetet med mottagande och etablering av nyanlända och på så sätt främja samverkan och samordning. Närbild på leende ung kvinna

Enligt regeringens integrationsuppdrag ska länsstyrelsen

  • verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända
  • besluta om fördelning av länstalen för nyanlända på kommunnivå, så kallade kommuntal 
  • förhandla med kommunerna om överenskommelser om ensamkommande barn och ungdomar
  • utveckla regional samverkan mellan länets kommuner, myndigheter och organisationer när det gäller flyktingarnas boende och samhälls- och arbetsmarknadsetablering följa upp introduktionen och dess resultat i länet

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen.       

Målet ska främst uppnås genom generella insatser som når ut till hela befolkningen, oavsett födelseland eller etnisk bakgrund. De generella insatserna kompletteras med riktade åtgärder för att stödja och underlätta nyanländas etablering under de första åren i Sverige. I fokus står en snabb etablering på arbetsmarknaden.

 

 Ersättningar för insatser

Sök projekmedel §37 eller §37a

A portal for new arrivals - Ny i Sverige.

A web portal for anyone who is new to Sweden and wants to find information about Swedish society quickly and easily.

> Informationsverige.se

 Samlad statistik

På länsstyrelsernas gemensamma webbportal finns information från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om bland annat etablering av nyanlända, asylsökande, ensamkommande barn och arbetsmarknadsstatistik. 

> Statistik och prognoser  

 Möten mellan människor