Integration 

Länsstyrelsernas uppdrag inom integration rör i första hand mottagandet av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande. En av våra uppgifter är att sprida information om arbetet med mottagande och etablering av nyanlända och på så sätt främja samverkan och samordning. Närbild på leende ung kvinna

Enligt regeringens integrationsuppdrag ska länsstyrelsen

  • verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar
  • överlägga och skriva överenskommelser med kommunerna om flyktingmottagandet under Migrationsverkets ledning
  • förhandla med kommunerna om överenskommelser om ensamkommande barn och ungdomar
  • utveckla regional samverkan mellan länets kommuner, myndigheter och organisationer när det gäller flyktingarnas boende och samhälls- och arbetsmarknadsetablering följa upp introduktionen och dess resultat i länet

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen.       

Målet ska främst uppnås genom generella insatser som når ut till hela befolkningen, oavsett födelseland eller etnisk bakgrund. De generella insatserna kompletteras med riktade åtgärder för att stödja och underlätta nyanländas etablering under de första åren i Sverige. I fokus står en snabb etablering på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Maria Tapani Ekholm
Regional utveckling
maria punkt tapani punkt ekholm snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt tapani punkt ekholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247346
Tanja Ekegren
Regional utveckling
Tanja punkt Ekegren snabela lansstyrelsen punkt se¤Tanja punkt Ekegren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247326

Gå till informationsportalen

Portalen finns för att göra det lättare för dig som är nyanländ i Sverige. här hittar du svar på frågor om hur det svenska samhället fungerar och vilka myndigheter du kommer i kontakt med under din första tid i landet.

Möten mellan människor

#överenkopp

Flykting söker bonde

Unga IT-guider

På länsstyrelsernas gemensamma webbportal finns information från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om bland annat etablering av nyanlända, asylsökande, ensamkommande barn och arbetsmarknadsstatistik. Det finns även länkar till SCB:s temaområde Integration.

Gå till webbportalen.

Nyhetsbrev och prognoser