Integration 

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen.       

Mycket sker inom området integration. Här försöker vi samla det som är på gång just nu.

Projekt Samhällsinformation Regional samverkansmodell

Målet för projektet är genomföra kurser för nyanlända i aktuella hemspråk samt att skapa samverkan mellan kommunerna och Region Värmlands fem folkhögskolor, utveckla kommunikatör- informatörsutbildning/fortbildning. Projektet samordnas av Kristinehamns folkhögskola.

Samhällsinformation Regional samverkansmodell (Kristinehamns folkhögskola)

Viljeyttring 2010 - 2013

Gemensamt och i linje med det regionala utvecklingsprogrammet, verkar vi för att Värmland ska attrahera en ökad andel personer med utländsk bakgrund och i synnerhet nyanlända invandrare att bo och arbeta i länet. Vi ska arbeta för att Värmland kännetecknas av ett öppet och tillåtande klimat där all mångfald ses som en resurs.

Viljeyttring 2010 - 2013 - Ökad etnisk mångfald

Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Enligt regeringens integrationsuppdrag ska länsstyrelsen

  • verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar
  • överlägga och skriva avtal med kommunerna om flyktingmottagandet
  • utveckla samverkan mellan länets kommuner och myndigheter när det gäller flyktingarnas boende, introduktion och arbetsmarknadsetablering
  • följa upp introduktionen och dess resultat i länet.

Integrationspolitiken fokuserar på

  • ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället 
  • fler i arbete och fler företagare 
  • likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
  • en effektiv bekämpning av diskriminering 
  • en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap 
  • en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald.

Kontakta oss

Katja Berglund
Regional utveckling
Katja punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Katja punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247321
Tanja Ekegren
Regional utveckling
Tanja punkt Ekegren snabela lansstyrelsen punkt se¤Tanja punkt Ekegren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247326