Folkhälsa 

Människor i somrig park

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Att arbeta för minskade alkoholskador, mot narkotika och dopning och för tobaksfrihet är av stor betydelse för folkhälsan.

ANDT - Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Länsstyrelsen arbetar i enlighet med den nationella ANDT-strategin som riksdagen antog i mars 2011 ("En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken", proposition 2010/11:47). Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2011-2015 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram.

Samordning ANDT-förebyggande insatser

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och driva på utvecklingen av det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta uppdrag består av att:

  • se till att de nationella politiska målen omvandlas till förebyggande arbete anpassat efter lokala förhållanden
  • bygga upp en hållbar och effektiv länsstruktur samt ansvara för olika nätverk med aktörer som t ex lokala ANDT-samordnare, politiker
  • stödja lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog, förtroende och samverkan
  • fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dessa till regional och nationell nivå
  • utveckla samverkan med civila samhället
  • sprida material och arbetssätt, ordna utbildningar och diskussionsforum      

Mer information om det samlade ANDT-förebyggande arbetet i Värmland finns på www.drogfrittvarmland.se

Tillsyn alkohol och tobak

Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet enligt 9 kap 1 § alkohollagen (2010:1622) och 19 a § tobakslagen (1993:581). Länsstyrelsen ska också ge råd, stöd och information inom dessa områden.

Länsstyrelsen i Värmlands län granskar utifrån sin årliga tillsynsplan kommunernas alkohol- och tobaksverksamhet samt deras tillämpning av den kommunala tillståndsgivningen och tillsynen enligt alkohol- och tobakslagen. Länsstyrelsen ska även utveckla samarbetet med Statens folkhälsoinstitut, som är den centrala tillsynsmyndigheten inom alkohol- och tobaksområden.

Kontakta oss

Maude Johansson
Regional utveckling
Maude punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Maude punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247333
Matias Kivistö
Regional utveckling
Matias punkt Kivisto snabela lansstyrelsen punkt se¤Matias punkt Kivisto snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247334
070-3134775