Vattenverksamhet i jordbruket - torrlägga mark för odling

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna producera råvaror till livsmedel har åkermarker täckdikats, dränerats och torrlagts under årens lopp. Inom många områden i länet har det bildats rättsligt gällande vattensamfälligheter med syfte att avvattna markområden.

Vattensamfälligheter som bildats med syfte att torrlägga mark kallas ofta torrläggningsföretag, dikningsföretag, sjösänkningsföretag eller liknande.  I Värmlands län finns 1094 sådana företag, de flesta av dem har tillkommit under perioden 1850 till 1950.

Rättslig status

De vattensamfälligheter som bildats genom förrättning är rättsligt gällande. Detta innebär att de sträckningar, djup och vattennivåer som angivits för ex.vis diken och vattenområden i förrättningshandlingarna gäller med samma rätt som en vattendom. Dikets sträckning och utformning har beräknats med syfte att säkerställa en fullgod avvattning av det berörda området. Vid förrättningen fastslogs även vilka fastigheter som skulle delta i företaget. Genom upprättandet av en kostnadsfördelningslängd har det preciserats med hur stor andel i företaget som varje fastighet deltar. Denna andel motsvarar den förbättring i brukningsbarhet som fastigheten har fått genom dikningen.

Underhållsansvar

Fastigheterna har genom torrläggningsföretaget ett gemensamt ansvar för det underhåll som behöver utföras för att hålla de diken som omfattas av företaget i skick. Kostnaderna för dessa arbeten liksom andra kostnader förenade med företaget skall fördelas på de deltagande fastigheterna i enlighet med andelstalen i kostnadsfördelningslängden. Om underhållet inte utförs och skada uppstår på grund av detta kan torrläggningsföretaget ställas till svars för dessa skador. En markägare kan även i egen regi rensa de diken i sjösänkningsföretaget som ligger inom den egna fastigheten. Denne får i dessa fall själv stå för hela kostnaden för åtgärden.

Företagets administration

I ett torrläggningsföretag med fler än två deltagande fastigheter ska det finnas en styrelse med en eller flera ledamöter. Alla deltagare i företaget har rätt att till styrelsen föreslå att underhållsåtgärder ska utföras för en del av företaget eller för hela företaget. Formellt ska företagets angelägenheter dryftas på ett sammanträde, där varje deltagare har rösträtt efter det andelstal med vilket fastigheten deltar. Mellan dessa sammanträden är det företagets styrelse som hanterar dess angelägenheter.

Lagstiftning

Dikning för att vinna ny mark förekommer knappast längre, däremot kan det finnas behov av underhåll av befintliga företag. Omprövning av äldre dikningsföretag p.g.a. ändrade förhållanden aktualiseras alltmer ju längre tiden går. Bestämmelserna om denna typ av markavvattning finns i miljöbalken (1998:808) och i lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För ytterligare information finns på lantbrukarnas riksförunds hemsida.

Ytterligare information och kontakt

Genom enheten för Miljöskydd på Länsstyrelsen är det möjligt att få information om de vattensamfälligheter för torrläggning av mark som finns i länet. Det är också möjligt att ladda ner en digitaliserad översiktskarta över länets markavvattningsföretag för dig som har tillgång till GIS-programvara.

För frågor kontakta Länsstyrelsen i Värmland eller besök Jordbruksverkets webbsidor om markavvattning.